ปรึกษากฎหมายฟรี 1. สำนักงานช่วยเหลือประชาชนแห่งเนติบัณฑ […]

ปรึกษากฎหมายฟรี

1. สำนักงานช่วยเหลือประชาชนแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ส.ช.น.) คืออะไร?

ตามระเบียบเนติบัณฑิตยสภาว่าด้วยการจัดระเบียบสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2541 กำหนดให้สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีวัตถุประสงค์คือ
               1. ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม 
               2. ให้การฝึกอบรมแก่นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้มีทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ภาคปฏิบัติในวิชาชีพกฎหมาย 
               3. ให้นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้บำเพ็ญประโยชน์ตามอุดมคติที่ถูกต้องของนักกฎหมายอันพึงมีต่อสังคม

2. ส.ช.น. ให้ความช่วยอย่างไร?

การให้ความช่วยเหลือ ปรึกษากฎหมายฟรี แก่ประชาชนแบ่งเป็น 2 ประเภท
               1. ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป ที่มาขอคำแนะนำและคำปรึกษาการขอรับคำแนะและคำปรึกษานั้น สามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ มาขอรับคำปรึกษาด้วยตนเอง ณ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งอยู่ในบริเวณอาคารของเนติบัณฑิตยสภาชั้น 1 หมายเหตุ :- ในขณะนี้ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ยังไม่สามารถให้บริการโดยเดินทางมารับคำปรึกษาได้ในขณะนี้ หรือทางโทรศัพท์ โดยสำนักงานฯได้จัดให้มีทนายความอาสา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาอยู่ประจำสำนักงานฯทุกวัน ในเวลาราชการ ซึ่งผู้ที่มาขอรับคำปรึกษาจะมาด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ก็ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ และ
               2. ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งตนเองไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้

3. มีหลักเกณฑ์ข้อจำกัดอย่างไร?

มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ต้องครบหลักเกณฑ์)
ก. เป็นการร้องขอด้วยความสุจริตและเป็นกรณีที่ได้ไม่รับความเป็นธรรม
ข. เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีฐานะยากจน
ค. เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและ
ง. รูปคดีทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงสามารถให้ความช่วยเหลือได้

4. ต้องทำอย่างไรบ้างหากขอความช่วยเหลือ?

ผู้ที่มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมายมีระเบียบปฏิบัติดังนี้
               1. ผู้ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายต้องแจ้งข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่ต้องการขอความช่วยเหลือรวมทั้งตอบข้อซักถามใดๆ ต่อทนายความอาสาหรือนิติกรของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯ (ส.ช.น.) ด้วยความสุจริตและความเป็นจริง
               2. ในกรณีที่ขอคำแนะนำและปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือในการดำเนินคดี รวมตลอดถึงการรับเป็นทนายความให้แก่ผู้ขอความช่วยเหลือ ที่มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งตนเองไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้ ทั้งคดีแพ่งหรืออาญาหรือในเรื่องอื่นใดก็ตาม ผู้ขอความช่วยเหลือไม่ต้องเสียค่าจ้างทนายความหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ที่จะต้องเสียให้แก่ศาลหรือทางราชการเท่านั้น เช่น ค่าขั้นศาล ค่าคำร้อง คำขอ ค่าอ้างเอกสาร หรือส่งหนังสือค่าใบแต่ทนายความ ค่าตรวจพิสูจน์เอกสาร ค่าคัดสำเนาหรือค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

5. ช่องทางการติดต่อเข้ารับคำ ปรึกษากฎหมายฟรี ?

สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ส.ช.น.)
อาคารเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ที่ 16 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-887-6801-7 ต่อ 104, 108,109 
หรือ 02-887-6811 โทรสาร. 02-887-6811

6. เวลาทำการในการเข้ารับคำปรึกษา?

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 นาฬิกา
วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา
เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

และแน่นอน ณัฐภัทร เฟิร์ม (nattapatfirm.com) ของเราก็รับ ปรึกษากฎหมายฟรี เช่นกัน ติดต่อเราเลย! ไม่ต้องลังเล ไม่มีวันหยุด ไม่มีค่าธรรมเนียมในประเด็นคำถามเบื้องต้น โทรเลย 062-4436667

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.