LEGACY พินัยกรรมออนไลน์: จัดการผ่านทนายความของเรา 5 Jan […]

LEGACY


พินัยกรรมออนไลน์:

จัดการผ่านทนายความของเรา

5 Jan 2020 – NATTAPAT YD.

ทำพินัยกรรมออนไลน์ง่ายๆใน 3 ขั้นตอน

1. กรอกแบบสอบถามของเรา
2. แสดงหลักฐานชื่อและที่อยู่เพื่อรับร่างพินัยกรรมเพื่อขอรับอนุมัติจากคุณ
3. ดำเนินการต่อเพื่อให้คุณเป็นผู้มีผลตามกฎหมาย

 
โครงร่างของแบบสอบถามของเรา

1.เริ่มแรกคุณจะต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและผู้ดูแลผลประโยชน์ของคุณก่อน กล่าวคือมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดการอสังหาริมทรัพย์ของคุณและเพื่อแจกจ่ายทรัพย์สินของคุณตามเงื่อนไขของพินัยกรรมในกรณีที่คุณเสียชีวิต
นอกจากนี้เรายังจะต้องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการแทนในกรณีที่หนึ่งในผู้ปฏิบัติการที่เลือกไว้ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งควรเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือและอายุมากกว่า 20 ปี

ผู้พิทักษ์เยาวชน
ในกรณีที่คุณมีบุตรที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ควรมีการแต่งตั้งผู้ปกครองเพื่อดูแลพวกเขาถ้าหากมีเหตุการณ์ที่พวกเขาถูกปล่อยให้อยู่โดยไม่มีผู้ปกครอง

การมอบทรัพย์เจาะจง
หากคุณตั้งใจจะมอบทรัพย์สินที่เฉพาะเจาะจงแต่ละบุคคล เราจะต้องมีรายการทรัพย์สินบัญชีธนาคารเงินฝากออมทรัพย์ การลงทุน ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และทรัพย์สินส่วนบุคคลทรัพย์สินดิจิทัลใดๆ ไม่ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นจะเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นเจ้าของร่วมกันกับผู้อื่น

นอกจากนี้เราจะต้องขอรายละเอียดว่าคุณต้องการให้ทรัพย์สินของคุณเป็นของขวัญแก่ใคร หากของขวัญเป็นบ้านสิ่งสำคัญคือต้องระบุว่าจะต้องชำระค่าจำนองหรือไม่

มรดกทางการเงิน
รายละเอียดของผู้ที่คุณต้องการให้เงินเป็นของขวัญแก่ใคร อาจเป็นการให้แบบเจาะจงบุคคล ลูกหลานหรือองค์กรการกุศล

มรดกให้ผู้เยาว์
หากเป็นความตั้งใจของคุณที่จะให้ของขวัญแก่ผู้เยาว์โดยปกติที่จะเสนอชื่ออายุที่เด็กจะได้รับทุนคือ 18, 21, 25 หรืออื่น ๆ ตามเงื่อนไขของคุณ

ทรัพย์สินอื่นที่ระบุโดยเฉพาะเจาะจง
การจัดการทรัพย์สินและมรดกที่เฉพาะเจาะจง การชำระหนี้ ภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ เราต้องการรายละเอียดว่าคุณต้องการมอบยอดคงเหลือในมรดกนี้ให้ผู้ใด

สิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณและเด็ก ๆ มีส่วนร่วมหรือไม่ คุณอาจต้องการมอบมรดกที่เหลืออยู่ให้กับผู้ใหญ่ (เช่นคู่สมรสของคุณ) หรือบุตรของคุณที่ยังไม่คลอดแต่หากพวกเขาสามารถมีชีวิตรอดหลัง 28 วัน สามารถให้บุตรของคุณรับทรัพย์สินนั้นแทนได้ด้วยจำนวนสัดส่วนที่เท่ากัน หรือคุณอาจต้องการมอบทรัพย์สินที่เหลือของคุณให้กับผู้ใหญ่คนอื่นแทนได้ หรือคุณอาจต้องการมอบที่ดินที่เหลืออยู่แก่บุตรหลานของคุณโดยตรงก็เป็นได้
 
ร่างพินัยกรรม
เมื่อเราได้รับแบบสอบถามที่ตอบมาอย่างสมบูรณ์แล้ว เราต้องการหลักฐานของชื่อและที่อยู่ โดยปกติแล้วจะต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่และใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคล่าสุด

จากนั้นคุณจะได้รับฉบับร่างของพินัยกรรมทางอีเมลเพื่อการพิจารณาของคุณ เมื่อสิ่งนี้ได้รับการอนุมัติและสรุปแล้วเราสามารถเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายได้

การเป็นพยานของพินัยกรรม
เมื่อชำระเงินและได้รับหลักฐานชื่อและที่อยู่แล้วเราจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้
โดยจะมีพยานอิสระ 2 คนเพื่อเป็นสักขีพยานในการลงนามทั้งหมด

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.