ดาวน์โหลด ฟรี!
สัญญาซื้อขาย
โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

หนังสือฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อยืนยันและป้องกันในกรณีเกิดข้อพิพาทในการซื้อขายเกิดขึ้น และมักจะเกิดขึ้นโดยมากตามสถิติของสำนักงานเรา กรุณาปรับใช้ด้วยความระมัดระวัง

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน

สัญญาซื้อขาย คืออะไร ?

สัญญาซื้อขายคือการที่ มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ซื้อ และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ขาย โดยที่ผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง และมีการชำระราคาค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย โดยในการซื้อสินค้าดังกล่าวอาจมีวัตถุประสงค์ในการนำสินค้ามาใช้ส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน (Private Use) เช่น ซื้อโทรทัศน์มาใช้ในบ้าน หรือการนำสินค้ามาใช้ในทางการค้า (Commercial Use) ก็ได้ เช่น ซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายปลีกต่อ (Retail) ซื้อสินค้าซึ่งเป็นวัสดุมาประกอบหรือซึ่งเป็นวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าชนิดใหม่และขายสินค้าใหม่นั้น (Manufacturing) เป็นต้น

ทั้งนี้ แม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้การซื้อขายที่มีมูลค่าซื้อขายกันเกินกว่า 20,000 บาท หากไม่ได้มีการวางมัดจำหรือชำระเงินไปบางส่วนแล้ว จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงชื่อคู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่ จึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ อย่างไรก็ดีเพื่อความชัดเจนในเงื่อนไขสำคัญต่างๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้รู้และทราบถึงบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น คุณสมบัติของสินค้าที่ซื้อขาย จำนวนปริมาณ ราคาค่าสินค้า และเงื่อนไขการชำระราคาค่าสินค้า การขนส่งและส่งมอบสินค้า การรับประกันสินค้า การโอนกรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัยในสินค้า และเงื่อนไขอื่นๆ คู่สัญญาควรจัดทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกๆ กรณี ซึ่งจะช่วยลดข้อพิพาทและ/หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้เป็นอย่างมาก

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

ผู้ทำสัญญาต้องระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เช่น จำนวน ปริมาณ รายละเอียดคุณสมบัติ คุณลักษณะเฉพาะ คุณภาพ มาตรฐาน แหล่งผลิต รูปภาพ สินค้าตัวอย่าง โดยหากรายละเอียดดังกล่าวมีเอกสารอ้างอิง เช่น แค็ตตาล็อก แบบรูปสินค้า คู่สัญญาก็ควรจะนำมาแนบเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาด้วย

โดยระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับราคาสินค้าและเงื่อนไขการชำระราคา เช่น วิธีการชำระเงิน การคำนวณค่าสินค้า ค่าภาษีต่างๆ ระยะเวลาการชำระเงิน ซึ่งหากรายละเอียดดังกล่าวมีเอกสารอ้างอิง เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ คู่สัญญาก็ควรจะนำมาแนบเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาด้วย

รวมทั้งจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งมอบและขนส่งสินค้า เช่น สถานที่ส่งมอบ ระยะเวลาหรือกำหนดการส่งมอบ ผู้รับผิดชอบดำเนินการขนส่งและค่าขนส่งต่างๆ ค่าประกันภัยสินค้าในการขนส่ง วิธีและมาตรฐานการขนส่งโดยเฉพาะของสินค้า และขั้นตอน วิธีการตรวจรับ และการรับมอบสินค้าที่ซื้อขายนั้นๆให้ชัดเจนด้วย

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

ในกรณีที่สินค้าที่ซื้อขายกันเป็นยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเรือ ผู้จัดทำควรเลือกใช้ สัญญาซื้อขายยานพาหนะ ซึ่งถูกร่างและมีข้อสัญญาที่เกี่ยวกับการซื้อขายยานพาหนะโดยตรง 

ทั้งนี้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายควรจะขอเอกสารแสดงตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งที่เจ้าของเอกสารลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาเก็บไว้ประกอบสัญญาฉบับที่ตนเองถือไว้ด้วย เพื่อสามารถอ้างอิงลายมือชื่อที่ลงไว้ในสัญญาว่าเป็นของบุคคลนั้นจริง หากมีการพิพาทฟ้องร้องเป็นคดีกันขึ้นในชั้นศาล

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667