ดาวน์โหลด ฟรี!
ข้อบังคับบริษัท
โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

หนังสือเพื่อบ่งความเข้าใจถึงสิทธิตามกฎหมายของตนในฐานะบริษัทและพนักงานในบริษัท ผ่านข้อบังคับบริษัทฉบับนี้ ทั้งนี้ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องดัดแปลงเพื่อบังคับใช้ให้เหมาะสมกับตัวบริษัทของตนในกรณีที่ต่างกันไป

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับข้อบังคับบริษัท

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน

ข้อบังคับบริษัท คืออะไร ?

ข้อบังคับบริษัทหรือข้อบังคับของบริษัทเป็นกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือระเบียบภายในของนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดซึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำคัญๆ ของบริษัทซึ่งตกลงกันโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น โดยที่ข้อบังคับบริษัทนั้นล้วนผูกพันและใช้บังคับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นๆ เช่น ตัวผู้ถือหุ้นเอง กรรมการ ผู้บริหารบริษัท เป็นต้น

โดยทั่วไปข้อบังคับบริษัทจะกำหนดวิธี หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท เช่น การออกหุ้น การโอนหุ้น การเพิ่มทุน การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น เพื่อให้ในกรณีที่บริษัทจะดำเนินการดังกล่าว ผู้เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ถือหุ้น กรรมการ) ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ระเบียบ วิธี หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้นั้น โดยในเอกสารฉบับดังกล่าวของเรา จำเป็นดัดแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมในข้อบังคับที่ได้กล่าวไปในข้างต้น

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

ตามที่ได้กล่าวข้างต้นว่า ข้อบังคับบริษัท เป็นกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่ผู้ถือหุ้นผู้เป็นเจ้าของบริษัทได้ตกลงกันเกี่ยวกับการดำเนินการสำคัญต่างๆ ของบริษัท ดังนี้ในการกำหนดเนื้อหาหลักเกณฑ์ต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับความต้องการและเจตนาของผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น อย่างไรก็ดี การกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในข้อบังคับบริษัทจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเองและไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

ตัวอย่างข้อบังคับที่ขัดต่อกฎหมาย 1) ข้อบังคับที่ให้กรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำแทนตนในฐานะกรรมการ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากกรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและต้องกระทำกิจการด้วยตนเอง 2) ข้อบังคับที่ให้มติคณะกรรมการสามารถทำเป็นมติเวียนโดยไม่ต้องจัดประชุมคณะกรรมการนั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายกำหนดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทก่อนการลงมติในเรื่องใดๆ

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667