ดาวน์โหลด ฟรี!
บันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้าง
โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

สัญญาระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า  เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดหากมีความเสียหายหากเกิดขึ้น และผู้เช่าได้ปฎิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายแล้วหรือยัง? เพราะผู้เช่าต้องแก่ผู้ให้เช่าทันทีหากทรัพย์สินที่เช่านั้น เกิดความเสียหายขึ้น ณ ส่งมอบตามกฎหมายไทย

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับหนังสือตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้าง

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน.

หนังสือตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร ?

บันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้าง หรือ บันทึกการรับมอบสิ่งปลูกสร้าง คือหนังสือซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างผู้ให้เช่า และผู้เช่า  ในขณะที่ทั้ง 2 ฝ่าย หรือตัวแทน ได้ดำเนินการส่งมอบและตรวจรับสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่เช่าตามสัญญาเช่า  (เช่น บ้าน ห้องชุด ห้องอยู่อาศัย อพาร์ตเม้นท์ อาคาร อาคารพาณิชย์ สำนักงาน)

โดยบันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้าง หรือบันทึกการรับมอบสิ่งปลูกสร้างทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่า ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบการครอบครองสิ่งปลูกสร้างที่เช่านั้นให้แก่ผู้เช่า และผู้เช่าก็ได้เข้าครอบครองสิ่งปลูกสร้างนั้นแล้วในวันที่ทำบันทึกดังกล่าว รวมถึง บันทึกสภาพของสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่เช่าว่ามีความสมบูรณ์เรียบร้อยหรือมีความชำรุดบกพร่องซึ่งต้องแก้ไข หรือไม่ เพียงใด

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในบันทึกดังกล่าว โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น รายละเอียดของคู่สัญญา เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง รายละเอียดของทรัพย์สินที่เช่า เช่น ประเภท ลักษณะ และสถานที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง ส่วนควบอุปกรณ์อื่นๆ ที่เช่า (เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปา เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์) รายละเอียดการส่งมอบและรับมอบ เช่น วันที่รับมอบ สภาพของสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่เช่า ณ วันที่รับมอบ โดยคู่สัญญาอาจแนบเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับสภาพของทรัพย์สินที่เช่าประกอบบันทึกดังกล่าว (ถ้ามี เช่น ภาพถ่ายสภาพของทรัพย์สินที่เช่า) ในกรณีที่ปรากฏทรัพย์สินที่มีสภาพชำรุดบกพร่อง คู่สัญญาอาจบันทึกรายการและรายละเอียดทรัพย์สินที่มีความชำรุดบกพร่องนั้น รวมถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

ในกรณีที่ ผู้ให้เช่า เป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และผู้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา ย่อมทำให้สัญญาเช่าอยู่ภายใต้บังคับประกาศดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้ ผู้ให้เช่าต้องจัดทำหลักฐานการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินที่เช่าแนบท้ายสัญญาเช่า พร้อมทั้งส่งมอบให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 1 ฉบับ

อย่างไรก็ดี แม้สัญญาเช่าไม่ได้ตกอยู่ภายใต้บังคับประกาศดังกล่าว คู่สัญญาก็ควรควรจัดทำ บันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะมีความสำคัญมากในกรณีการเช่าสิ้นสุดลงและ ผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าเสียหาย หรือค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่ากับผู้เช่า

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667