ดาวน์โหลด ฟรี!
สัญญาจ้างแรงงาน
โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

หนังสือฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อยืนยันและป้องกันโดยใช้กฎหมายเป็นตัวกลาง หากมีกรณีข้อพิพาทขึ้นจ้างงาน ทั้งนี้ มันมักจะเกิดขึ้นโดยมากตามสถิติของสำนักงานเรา กรุณาปรับใช้ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หนังสือสัญญาดังกล่าวจึงจะมีผลบังคับใช้ได้จริง

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับข้อสัญญาจ้างแรงงาน

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน

สัญญาจ้างแรงงาน คืออะไร ?

สัญญาจ้างแรงงาน คือสัญญาที่มีคู่สัญญาสองฝ่าย โดยมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่านายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างและเป็นผู้จ่ายสินจ้าง/ค่าจ้างให้ แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้างตกลงจะทำงานให้นายจ้างตามระยะเวลาที่ตกลงกัน และตกลงจะทำงานให้แก่นายจ้างตามที่นายจ้างกำหนด โดยในสัญญาจ้างแรงงานนี้โดยทั่วไป ตัวลูกจ้างเป็นสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน เนื่องจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ ฝีมือที่เหมาะสมกับงานที่มอบหมายของลูกจ้างย่อมทำงานออกมาได้ผลสำเร็จที่แตกต่างกันทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณซึ่งเป็นไปตามความต้องการของนายจ้าง

อย่างไรก็ดี เนื่องการจ้างแรงงานส่วนใหญ่ คู่สัญญาที่เป็นฝ่ายลูกจ้างมักอยู่ในสถานะที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่านายจ้าง กล่าวคือ ส่วนใหญ่มักถูกนายจ้างเอาเปรียบ ดังนี้ การจ้างแรงงานจึงมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับกำหนดและคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ในสัญญา กำหนดสิทธิของลูกจ้าง ภาระหน้าที่ของนายจ้างในกรณีต่างๆ ซึ่งคู่สัญญาไม่สามารถตกลงให้แตกต่าง หรือยกเว้นข้อกฎหมายดังกล่าวได้ ดังนี้ในการจ้างแรงงานนายจ้างจึงควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานต่างๆ ให้ทราบถึงภาระหน้าที่ของนายจ้างเป็นอย่างดีก่อนการจ้างแรงงาน

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

ตามที่กล่าวข้างตนว่าตัวลูกจ้างโดยทั่วไปถือเป็นสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน ดังนี้ ในการทำสัญญาจ้างแรงงานควรระบุตัวตนของลูกจ้างให้ชัดเจน รวมถึงในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงเอกสารประวัติการทำงาน (Resume) ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครงาน (Application) ของลูกจ้าง ก็สามารถนำมาแนบอ้างอิงกับสัญญาจ้างแรงงานนี้ ก็ได้ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ ล้วนเป็นข้อมูลที่นายจ้างใช้ในการตัดสินใจจ้างลูกจ้างคนดังกล่าว หากในความเป็นจริงปรากฏภายหลังว่าไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ลูกจ้างได้แจ้งไว้ นายจ้างย่อมสามารถเลิกสัญญาได้ทันที หากข้อมูลเท็จนั้นเป็นสาระสำคัญของการทำงานนั้น

ทั้งนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายควรจะขอเอกสารแสดงตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งที่เจ้าของเอกสารลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาเก็บไว้ประกอบสัญญาฉบับที่ตนเองถือไว้ด้วย เพื่อสามารถอ้างอิงลายมือชื่อที่ลงไว้ในสัญญาว่าเป็นของบุคคลนั้นจริง

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

ในบางกรณี อาจต้องมีการพิจารณาว่าในการว่าจ้างทำงานนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเป็นการจ้างทำงานในลักษณะการจ้างทำของ เช่น สัญญาให้บริการ สัญญาจ้างผลิต สัญญาจ้างออกแบบ สัญญาก่อสร้าง หรือเป็นการจ้างทำงานในลักษณะจ้างแรงงาน ซึ่งหากเป็นการจ้างแรงงานแล้ว สิทธิและหน้าที่ รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ก็จะแตกต่างไปเนื่องจากอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานโดยเฉพาะ

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667