สภาทนายความ จดทะเบียนทนายความ รับรองทนาย ตรวจสอบทนาย ดา […]

สภาทนายความ จดทะเบียนทนายความ รับรองทนาย ตรวจสอบทนาย ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำหรับทนายความของสภาทนายความ ประเทศไทย

จดทะเบียนทนายความใหม่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ท.1)

ต่อใบอนุญาต และ การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาติทนายความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตทนายความ 2 ปี (ท.2)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนบัตรประเภทตลอดชีพ กรณีครบ 6 ปี (ท.3)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนประเภทสมาชิกทนายความจาก 2 ปี เป็นตลอดชีพ (ท.4)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอออกใบอนุญาต หรือบัตรสมาชิกสภาทนายความ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ท.5)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอบัตรประจำตัวทนายความไทย-อังกฤษ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับใบแทนอนุญาตให้เป็นทนายความ

ขอหนังสือรับรองการเป็นทนายความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองทนายความ (ท.6)

ขอรับรองการเป็นทนายความ เพื่อขอทำสัญญาประกัน หรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับรองการเป็นทนายความเพื่อขอทำสัญญาประกัน หรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว (ท.7)

คำขอตรวจสอบประวัติทนายความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอตรวจสอบประวัติทนายความ (ท.8)

คำขอหนังสือรับรองการเคยเป็นทนายความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการเคยเป็นทนายความ

คำขอบอกเลิกการเป็นทนายความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอบอกเลิกการเป็นทนายความ

คำขอขึ้นทะเบียนสำนักงานทนายความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนสำนักงานทนายความ (สนง.1)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสำนักงานทนายความ (สนง.2)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (สนง.3)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอม

คำขอจดทะเบียนธุรกิจทวงถามหนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนธุรกิจทวงถามหนี้ (ทคน.1)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน (ทคน.1/1)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ทคน. 1/2)

ดาวน์โหลดแบบบัญชีรายชื่อพนักงานของบริษัท

ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้ใช้สำนักงาน

ติดต่อเรา NATTAPATFIRM.COM

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.