เอกสารรับรอง 8 มกราคม 2564 ณ สำนักงานกฎหมายณัฐภัทร เอกส […]

เอกสารรับรอง

ดาวน์โหลดที่นี่ครบ: เอกสารรับรอง ความจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วง (โควิด-19)

8 มกราคม 2564 ณ สำนักงานกฎหมายณัฐภัทร


  • เอกสารรับรอง ให้พนักงานจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้ที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอหรือข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ออกเอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับบุคคล

สารบัญ

ดาวน์โหลดที่นี่

ประเภทลิงก์เชื่อมโยง
เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกจังหวัดเสี่ยง(PDF)ดาวน์โหลด
เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเสี่ยง (PDF)ดาวน์โหลด
เอกสารรับรองการติดต่อราชการจังหวัดเสี่ยง (PDF)ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งทำให้เกิดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ออกอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ และเอกสารรับรองการติดต่อราชการ ดังนี้

๑. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
๑.๑ ผู้ประสค์จะเดินทางทั่วไป ให้แสดง “เอกสารรับรองความจำเป็น” โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่
๑.๒ ผู้ประสงค์จะเดินทางซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑)ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น อาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปภคบริโภค น้ำมันชื้อเพลิ วัสดุ สินค้าอุตสหกรรม ไปรษณียภัณฑ์ พัสดภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้นและสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก
๒)ผู้ปฏิบัติงานในกิจการกิจกรมเพื่อประโยชด้านสาธรณูปโภค สาธารณูปการ การสื่อสารโทรคมนาคมการก่อสร้าง การซ่อมบำรุงต่ง ๆ และพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการ/โรงงาน
๓) ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน/บุคคลไปสู่ที่เอกเทศ เพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
๔) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นคำขอต่อผู้ประกอบการ/ นายจ้าง/ บริษัท/ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
๑.๓ บุคคลที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ประสค์จะเดินทางฯ ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอขนะ”

ดาวน์โหลด แอพหมอชนะ >IOS >Android

เอกสารรับรอง หมอชนะ

๒.แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ออกอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ และเอกสารรับรองการติดต่อราชการ
๒.๑ ให้พนักงานจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ หรือจ้าหน้ที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอหรือข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ออกเอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับบุคคลตามข้อ ๑.๑
๒.๒ ให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง บริษัท หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี ออกเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ประสงค์จะเดินทางซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อ ๒.๒ โดยในเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน อายุ อาชีพ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบันวันเดินทาง จังหวัดต้นทางและปลายทาง เหตุผลความจำเป็น พาหนะที่ใช้เดินทาง ประเภทสินค้าขภารกิจ
๒.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่บุคคลได้ไปติดต่อราชการ เป็นผู้ออก“เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” ตามข้อ ๑.๓
๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด
๓.๑ ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง
๓.๒ สอบถามเหตุลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน
๓.๓ ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง
๓.๔ ตรวจสอบบัตประจำตัวประชชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ของผู้เดินทางที่ทางราชการออกให้ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็น ตามข้อ ๑.๑ หรือเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อ ๑.๒ หรือเอกสารรับรองการติดต่อราชการ ตามข้อ ๑.๓
๓.๔ ลงบันทึข้อมูลผู้เดินทางผ่านจุดตรวจหรือจุดสกัดในสมุดบันทึก
ทั้งนี้ กณีบุคคลซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้า อาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ไห้พิจารณายกว้นแนวทางปฏิบัติ ตามข้อ ๓.๑ – ๓.๕ โดยให้มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อเรา

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.