เพราะบางครั้งตัวกฎหมายเองอันตรายต่อทรัพย์สินคุณมากกว่าลูกปืน ทำใบป.3 ด้วยตัวคุณเองทราบขั้นตอนที่จำเป็นต้องรู้ มาครอบครองปืนตามกฎหมายอย่างอุ่นใจกันดีกว่า ร่วมเรียนรู้พร้อมกับเรา

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน กรณีออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ( แบบ ป.3)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักการสอบสวนและนิติการ กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. บุคคลประสงค์จะมีและใช้อาวุธปืน เพื่อใช้ป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือเพื่อใช้ในการกีฬา หรือเพื่อใช้ในการยิงสัตว์ ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ซึ่งตนมีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่าหกเดือน และเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารแล้วเห็นว่า คำขอไม่ถูกต้อง หรือขาดเอกสารหรือหลักฐานใดจะแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที กรณีที่แก้ไขไม่ได้ในทันที ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและกำหนดระยะเวลาและลงนามทั้งสองฝ่ายไว้ในบันทึกนั้น

3. เจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยให้ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหนังสือไปยังสถานีตำรวจในเขตพื้นที่

4. นายทะเบียนท้องที่จะรวบรวมและพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อให้การใช้ดุลยพินิจเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่นายทะเบียนท้องที่

5. กรณีไม่อนุญาตนายทะเบียนท้องที่ แจ้งผลการพิจารณาและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วัน

6. กรณีอนุญาตนายทะเบียนท้องที่จะออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.3) ใบอนุญาตมีอายุ 6 เดือนนับแต่วันที่ออก

7. กรณีรับโอนมรดกอาวุธปืน หากไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือพินัยกรรมจะต้องสอบให้ได้ว่ามีทายาทใดคัดค้านการขอรับโอนหรือไม่ พร้อมทั้งต้องปิดประกาศการคัดค้าน 30 วัน และถ้ามีข้อโต้เถียงถึงสิทธิของทายาท ก็ให้เก็บรักษาอาวุธปืนไว้จนกว่าข้อโต้เถียงนั้นถึงที่สุด  

ช่องทางการให้บริการ

 สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: -) ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)  นางเลิ้ง  เขตดุสิต                       
 กรุงเทพมหานคร (กรณีในเขตกรุงเทพมหานคร)
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
 สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: -) ที่ทำการปกครองอำเภอ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 86 วัน

ลำดับขั้นตอนระยะเวลาส่วนที่รับผิดชอบ
1)การตรวจสอบเอกสาร 1.ยื่นคำขอ ตรวจสอบคำขอ รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.1)และเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ขอรับใบอนุญาต และส่งตัวผู้ขอรับใบอนุญาตไปตรวจสอบประวัติอาชญากร (ลายพิมพ์นิ้วมือ) (หมายเหตุ: (-ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)
– ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง))
1 วันสำนักการสอบสวนและนิติการ  
2)การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบประวัติอาชญากร (ลายพิมพ์นิ้วมือ) (หมายเหตุ: -)25 วันกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  
3)การพิจารณา 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล เหตุผลการขอมีและใช้อาวุธปืน และหลักฐานข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ว่า ผู้ขออนุญาตเคยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและทำความเห็นเสนอนายทะเบียนท้องที่ พิจารณาอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (หมายเหตุ: (- ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)
– ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง))
45 วันสำนักการสอบสวนและนิติการ  
4)การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนท้องที่พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต
 กรณีอนุญาตเจ้าหน้าที่เสนอให้ลงนามในใบอนุญาตให้ซื้อฯ (แบบ ป.3) หนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต


(หมายเหตุ: (-ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)
– ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง))
15 วันสำนักการสอบสวนและนิติการ  

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)  บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ กรมการปกครอง
2)  สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ กรมการปกครอง
3)  หลักฐานการประกอบอาชีพ/หลักฐานรายได้และทรัพย์สิน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ
4)  บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีที่ไม่ใช้บัตรประจำตัวประชาชน)
5)  หนังสือรับรองการเป็นนักกีฬา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีขออนุญาตเพื่อการกีฬา)
6)  หนังสือรับรองความประพฤติ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ
7)  1.ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ของผู้โอน 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอน 3. ทะเบียนบ้านของผู้โอน 4. นำอาวุธปืนมาตรวจสอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีขอรับโอนระหว่างบุคคล
)
8)  1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ของเจ้ามรดก 2. ใบมรณะบัตรของเจ้ามรดก 3. คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือพินัยกรรม (ถ้ามี) 4. นำอาวุธปืนมาตรวจสอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีขอรับโอนมรดกอาวุธปืน)

ค่าธรรมเนียม

ลำดับรายละเอียดค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน กระบอกละ

(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 5 บาท  

2)ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลมร้อยละ หรือเศษของร้อยละ (หมายเหตุ: -) ค่าธรรมเนียม 1 บาท  

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวง/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (หมายเหตุ: ((โทร 1567)))
2)ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา) นางเลิ้ง เขตดุสิต (หมายเหตุ: ((โทร 0-2356-9582 , 02-356-9586)))
3)ที่ทำการปกครองจังหวัด/ที่ทำการปกครองอำเภอ (หมายเหตุ: -)
4)ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5)ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
– 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
– สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
– www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

-เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 06/07/2558

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.