พิกัดศุลกากร 1.ทำความรู้จักกับ Hs Code หรือ พิกัดศุลกาก […]

พิกัดศุลกากร

1.ทำความรู้จักกับ Hs Code หรือ พิกัดศุลกากร

การนำเข้าและส่งออกสินค้านั้นจะต้องมีการทำตามระเบียบของพิธีการศุลกากร ก็เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและปัญหาที่ตามมาในระหว่างการขนส่งสินค้า ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ควรทำความเข้าใจและมีความสำคัญอย่างมากเพื่อที่จะทำให้สามารถตรวจหาพิกัดของสินค้าในระหว่างการขนส่งได้นั่นก็คือพิกัด ศุลกากร

2.พิกัดศุลกากร มีวิธีการค้นหาพิกัดสินค้าอย่างไร

เนื่องจากในแต่ละประเทศย่อมมีประเภทของสินค้าและวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงในแต่ละที่อาจเรียกชื่อแตกต่างกัน จึงได้มีการคิดข้อกำหนดของสินค้าแต่ละประเภทและชนิดสินค้าเพื่อใช้แทนความหมายของสินค้า โดยในแต่ละประเภทและใช้ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ จึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อกำหนดเกณฑ์ที่ชื่อว่า hs Code ขึ้นเช่นพิกัดศุลกากร 6 หลักของรถยนต์คือ 87.08.70

การควบคุมพิกัดศุลกากรพิกัดศุลกากรหรือ Harmonized System (HS) Codes เป็นระบบการจำแนกประเภทและระบุชนิดสินค้าด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก สำหรับแจ้งภาษีอากร ซึ่งมีการยอมรับและประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) จากความร่วมมือของสมาชิกกว่า 150 ประเทศทั่วโลกรวมประเทศไทยด้วย ถือเป็นระบบสากลการค้าระหว่างประเทศ และระบบ hs codeจะมีการปรับปรุงข้อมูลและเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ทุกๆ 5 ปี

hs-code จึงมีความสำคัญต่อการระบุประเภทของสินค้า

ดังนั้นหากคุณมีพิกัดของสินค้าแล้วก็สามารถตรวจสอบประเภทของสินค้าได้ทันที

3.การจำแนกพิกัดศุลกากร

hs code พิกัดศุลกากร คิดอย่างไร

พิกัดศุลกากร หรือ Harmonized System (HS) Codes รหัสตัวเลขของแต่ละประเทศอัตราภาษีศุลกากรจะขึ้นอยู่กับการจำแนกประเภทของสินค้าระบบ Harmonized กล่าวคือรหัสตัวเลขสากลที่ใช้ในทางการค้าเมื่อทำการนำเข้าและส่งออกประเภทของสินค้าจะถูกแสดงด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก ที่ใช้สำหรับการแยกประเภทและแสดงรายละเอียดของสินค้าที่มากขึ้นซึ่งกำหนดโดยแต่ละประเทศ

โดยการจำแนกพิกัดศุลกากรใช้สำหรับการจำแนกหรือระบุชนิดของสินค้ามีรายโดยละเอียดแต่ละตัวเลขดังนี้ คือ 2 ตัวแรกเป็นเลขลำดับของตอน ส่วน 2 ตัวหลังเป็นเลขลำดับของประเทศที่อยู่ในตอน และ 6 ตัวแรกที่รวมตอนและประเภทคือลำดับของประเภทย่อย ซึ่งรายละเอียดของตอนจะสามารถจำแนกประเภทได้ 97 ตอนถูกแบ่งคร่าวๆได้คือ ตอนที่ 1 คือ 0 1 ตอนที่ 2 คือ 0 2 ไปจนถึงตอนที่ 97 คือ 97 

3.1. การจำแนกประเภทและประเภทย่อย เช่นข้าวกล้องข้าวกล้องจัดว่าอยู่ในประเภทธัญพืชเพราะฉะนั้นจะถูกกำหนดให้อยู่ในตอนที่ 10 ต่อไปคือประเภท ประเภทจะแสดงรายละเอียดของสินค้าที่มากขึ้น ประเภทของธัญพืชมีดังนี้ เลขพิกัด 4 ตัวแรกคือ 1001 ข้าวกล้องคือข้าว ดังนั้นจะถูกจัดอยู่ในประเภท 1006 และมีประเภทย่อยลำดับของประเภทย่อย คือเลข 4 ตัวต่อมาโดยจะแสดงรายละเอียดของสินค้ามากขึ้นจากประเภท เช่นวัตถุดิบและวัสดุ ดังนั้นข้าวกล้องจะอยู่ในประเภทย่อยที่ 10 06 20 เช่นพิกัดศุลกากร 10 ตัวสำหรับข้าวกล้องในประเทศญี่ปุ่นคือ 10 06 20 09 04 

4.การใช้ประโยชน์จากพิกัดศุลกากรมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

  1. ใบขนสินค้าขาเข้าพิกัดศุลกากรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกสำหรับทั้งสองประเทศ
  2. เลขชุด 6 ตัวของพิกัดศุลกากรเป็นระบบสากลอัตราภาษีอากรของสินค้าอาจมีความแตกต่างระหว่างประเทศนำเข้าและส่งออก และขึ้นอยู่กับการจำแนกประเภทของสินค้า เราอาจพบว่าอัตราภาษีมีความแตกต่างได้ หากผู้ชํานาญการศุลกากรขาเข้าใส่พิกัดที่ไม่ตรงกับการนำเข้า
  3. ในกรณีที่ไม่สามารถระบุพิกัดสินค้าได้อาจต้องขอรายละเอียดจากลูกค้าเพิ่มเติมเช่นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีต้องตรวจสอบวัสดุและวัตถุดิบที่ใช้จาก msds เพื่อระบุพิกัด
  4. ในการระบุพิกัดศุลกากรผู้ส่งออกสินค้าและผู้ชํานาญการศุลกากรอาจเลือกใช้พิกัดสินค้าที่ไม่ตรงกันได้หากพิกัดสินค้าต่างกันทางผู้ชํานาญการศุลกากรจะต้องทำการยืนยันเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าและส่วนผสมกับทางผู้ส่งออกเพื่อให้แน่ใจว่าพิกัดศุลกากรมีความถูกต้อง

ทั้งนี้ หากในกรณีที่เราไม่สามารถระบุพิกัดได้ด้วยตนเองสามารถติดต่อกรมศุลกากรเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับพิกัดสินค้าได้ครับ เมื่อพิกัดถูกแจ้งให้กรมศุลกากรและได้รับอนุมัติแล้ว พิกัดศุลกากรจะถูกระบุไว้ในเอกสารการส่งออกสินค้าของเรา

5.ข้อตกลงเกี่ยวกับพิกัดศุลกากรสำหรับแต่ละประเทศ

เมื่อได้รับเอกสารเช่นอินวอยจากทางผู้ส่งออกแล้ว ชื่อสินค้าและพิกัดศุลกากรจะถูกระบุในเอกสารและจะต้องส่งพิกัดศุลกากรก่อนล่วงหน้าเพื่อใช้ในกระบวนการทำใบขนสินค้าขาเข้าในประเทศนำเข้าสินค้าต่อไป ในแต่ละประเทศจะมีการจัดการเกี่ยวกับการระบุพิกัดเมื่อมีการนำเข้าสินค้าที่แตกต่างกัน เช่นกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะต้องส่งรายละเอียดของสินค้าและพิกัดให้แก่ศุลกากรท้องถิ่น 24 ชั่วโมงก่อนที่สินค้าจะโหลดขึ้นเรือ

6.ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

เมื่อทำการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศภายใต้ข้อตกลง epa หากมีใบเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสามารถลดอัตราภาษีของสินค้าได้ หรือในกรณีที่ต้องการส่งออกสินค้าโดยมีใบรับรองแหล่งกำเนิดแต่ใช้พิกัดศุลกากรไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถได้รับสิทธิ์การลดอัตราภาษี เอกสารใบรับรองแหล่งกำเนิดจะถูกส่งจากผู้ส่งออกสินค้าไปยังสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น โดยก่อนส่งเอกสารจะต้องระบุพิกัดศุลกากร 6 หลักและอัตราภาษีสำหรับประเทศนำเข้าสินค้า

ทั้งในกรณีที่มีความผิดพลาดเกี่ยวกับอัตราภาษีเกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้าครับ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ผู้ส่งออกตรวจสอบรายละเอียดต่างๆกับทางประเทศผู้นำเข้าสินค้าล่วงหน้า

สรุป: พิกัด ศุลกากรหรือ hs Code นั้นมีความสำคัญสำหรับผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศโดยจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบอัตราภาษีอากรจากประเภทของสินค้า การตั้งราคาขาย และการดำเนินการลดหย่อนภาษีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนลดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ครับ ติดต่อเราได้ ที่นี่ หากมีข้อซักถามหรือต้องการบริการด้าน นำเข้าหรือส่งออกพิธีการศุลกากร อื่นใด ยินดีบริการทุกท่านครับ – ทนายโอ

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.