BB GUN เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯหรือไม่ นั้น เห็นว่า ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนได้กำหนดบทนิยามคำว่า อาวุธปืน ให้ หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ BB GUN หรือ ปืนลมที่นิยมแพร่หลาย ไม่เข่าข่าย พ.ร.บ.อาวุธปืน หลังกระทรวงมหาดไทยส่งให้วินิจฉัย อ้างมีการนำเข้าหลายจังหวัดโดยไม่ขออนุญาต รูปร่างและกลไกการทำงานใกล้เคียงกับปืนมาก จึงต้องการควบคุม

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือหารือ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(เรื่องเสร็จที่ 846/2551)สรุปความว่า นายณัฐพงษ์ กิ่งแก้ว ประธานชมรม BB GUN อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ขอหารือว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 หรือไม่ และประชาชนที่ครอบครอง BB GUN อยู่ขณะนี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ หากผิดกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

กรมการปกครองมีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอหารือว่า ปืนอัดลมเบาและเครื่องกระสุนปืน (BB GUN) จะถือเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน หรือไม่อย่างไร ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอบข้อหารือ สรุปได้ว่า ปืนอัดลมเบา (BB GUN) ตามตัวอย่างที่กรมการปกครองส่งไปให้ตรวจพิสูจน์ เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนตามมาตรา 4(5) แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ เนื่องจากมีสภาพคล้ายอาวุธปืน แต่ไม่สามารถส่งเครื่องกระสุนปืนได้ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5793/2544 วินิจฉัยว่า ตามผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่า อาวุธปืนของกลางเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนพกชนิดอัดลมชนิดใช้ยิงกับลูกกระสุนพลาสติกทรงกลมขนาด 6 มิลลิเมตร ซึ่งใช้ยิงทำอันตรายแก่ชีวิตและวัตถุไม่ได้ มิใช่อาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาวัตถุที่เรียกว่า BB GUN ซึ่งกลไกการทำงานเลียนแบบอาวุธปืน มีขนาด สีสัน รูปร่างและน้ำหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืน ยกเว้นกระสุนที่ทำมาจากเม็ดพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์เซรามิคสังเคราะห์ ที่มีน้ำหนักเบาตั้งแต่ 0.12 กรัม ไปจนถึง0.50 กรัม และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร หรือ 8 มิลลิเมตร มีความเร็วต้นและแรงปะทะที่ 280 ฟุตต่อวินาที จึงมีความเห็นว่า BB GUN เป็นอาวุธปืน พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯและให้กรมการปกครองไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

บีบีกัน

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันมีการนำเข้า BB GUN จำนวนมากโดยมิได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ทั้งในลักษณะอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืน และมีการจัดตั้งชมรมหรือสนาม BB GUN หลายแห่งในหลายจังหวัด โดยผู้นำเข้าหรือผู้ครอบครองเข้าใจว่า BB GUN ไม่ใช่อาวุธปืน หากแจ้งเวียนมติคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีมติว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพ.ร.บ.อาวุธปืน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ ประชาชนผู้ครอบครอง BB GUN ในขณะนี้โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ อาจเป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน และมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวได้กำหนดระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง10 ปี และปรับตั้งแต่2,000 ถึง20,000 บาท ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก

แต่เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คำพิพากษาศาลฎีกา และคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นเกี่ยวกับ BB GUN แตกต่างกัน และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย จึงขอหารือดังนี้

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ได้พิจารณาแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า BB GUN เป็นคำที่ใช้เรียกปืนอัดลมเบาที่จำลองเลียนแบบขนาด สีสัน รูปร่าง และน้ำหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริง มีกลไกการทำงานโดยใช้แก๊สหรืออัดลมเป็นแรงขับดันวัตถุที่ทำมาจากพลาสติกหรือเซรามิกสังเคราะห์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร หรือ 8 มิลลิเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 0.12 กรัม ไปจนถึง 0.50 กรัม ที่เรียกว่า Ball Bullet หรือ BB ด้วยแรงขับดันออกจากปากลำกล้องที่มีความเร็วต้นและแรงปะทะเป้าหมายประมาณ 200 ถึง 500 ฟุตต่อวินาที ไม่มีอานุภาพรุนแรงที่สามารถทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายได้ดังเช่นอาวุธปืนโดยทั่วไป และโดยสภาพโครงสร้างของ BB GUN ที่ผลิตจากพลาสติกและเหล็กธรรมดาบางส่วนจึงไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะใช้เป็นอาวุธส่งเครื่องกระสุนปืนได้ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงมีความเห็น ดังนี้

สรุปแล้ว BB GUN เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯหรือไม่ ?

ประเด็นที่หนึ่ง ปัญหาที่ว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯหรือไม่ นั้น เห็นว่า ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนได้กำหนดบทนิยามคำว่า อาวุธปืน ให้ หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน

และกำหนดบทนิยามคำว่า เครื่องกระสุนปืน ให้ หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่า วัตถุที่ BB GUN ใช้ส่งด้วยกำลังดันของแก๊สหรืออัดลม คือ สิ่งที่ทำมาจากพลาสติกหรือเซรามิคสังเคราะห์ ซึ่งมิใช่เครื่องกระสุนปืน

นอกจากนั้น ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า โดยสภาพโครงสร้างของ BB GUN ที่ผลิตจากพลาสติกและเหล็กธรรมดาบางส่วนซึ่งไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะใช้ BB GUN เป็นอาวุธส่งเครื่องกระสุนปืนได้

ดังนั้น BB GUN มิใช่เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ ประชาชนที่ครอบครอง BB GUN จึงไม่ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ เพราะ BB GUN ไม่เป็นอาวุธปืนตามบทนิยามคำว่า อาวุธปืน แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯแต่อย่างใด

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.