สภาทนายความจะพิจารณาว่า ผู้มาร้องขอความช่วยเหลือจะมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ กล่าวคือ จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง ๒ ประการ คือ ๑. จะต้องเป็นผู้ยากไร้ และ ๒. ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงจะรับให้ความช่วยเหลือ ในชั้นดำเนินคดี หากเป็นคดีทางแพ่งก็จะขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาให้ ตามขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาล

ทนายอาสา ทนายขอแรง

1. ใช้ “ทนายอาสา ” ของ “สภาทนายความ”

ทนายความที่สภาทนายความจัดหามานั้น คือ “ ทนายอาสา ” ทนายอาสาจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเท่านั้น เป็นไปตาม พรบ.ทนายความ มาตรา ๗๘ ที่กำหนดไว้ว่า ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายต้องเป็นผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม

มาตรา ๗๙ การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้แก่ (๑) การให้คำปรึกษา หรือแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย (๒) การร่างนิติกรรมสัญญา (๓) การจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างโดยหลักจะไม่ว่าความให้แก่ผู้ที่มาขอรับคำปรึกษาได้

2. สามารถหา ทนายอาสา ได้ที่ไหน ?

ส่วนเรื่องของการจัดหาหาทนายว่าความนั้น หากท่านมีฐานะยากจนไม่มีเงินจ้างทนายความ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากทนายความอาสาที่สภาทนายความจัดไว้บริการได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา ๗๘ หรือไม่ กล่าวคือ จะต้องพิจารณาว่า “ ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจะต้องเป็นผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรม ”


ซึ่งทางสภาทนายความจะพิจารณาว่า ผู้มาร้องขอความช่วยเหลือจะมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ กล่าวคือ จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง ๒ ประการ คือ ๑. จะต้องเป็นผู้ยากไร้ และ ๒. ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงจะรับให้ความช่วยเหลือ ในชั้นดำเนินคดี หากเป็นคดีทางแพ่งก็จะขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาให้ โดยเป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งหากต้องการรับความช่วยเหลือจากสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ สามารถติดต่อร้องขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายได้จากสภาทนายความ หรือ ณ.ที่ทำการสภาทนายความประจำจังหวัดนั้นๆ

3. ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ?

ค่าใช้จ่ายจะถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ


๑.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมศาล (ผู้ได้รับความช่วยเหลือต้องจ่ายเอง) ในการช่วยเหลือทางกฎหมาย ถ้าถึงชั้นดำเนินคดีในศาลจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ศาลกำหนด เช่น ค่าขึ้นศาล ค่าคำร้อง ค่าใบแต่งทนายความ และอื่นๆ ซึ่งในทางปฎิบัติทนายความอาสาผู้รับผิดชอบจะแจ้งให้ผู้ร้องขอเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวในศาลเอง

ศาลพิพากษาให้ จดทะเบียนรับรองบุตร


๒.ค่าทนายความหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ของทนายความ (ผู้ได้รับความช่วยเหลือไม่ต้องจ่าย) ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พ.ศ.2529 ข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า “ ประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือไม่ต้องเสียค่าทนายความ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ทนายความผู้ดำเนินการทั้งสิ้น ”

ทนายความฟรี ทนายอาสา ทนายขอแรง

4. ใช้”ทนายขอแรง ” ของ “รัฐ”

ทนายขอแรง เป็น ทนายความฟรี ที่ทางศาลจัดหาไว้ให้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งบังคับให้รัฐต้องจัดหาทนายความให้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหากจำเลยไม่มีทนายความ และต้องการทนายความ


มาตรา ๑๓๔/๑ ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก ก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้ …”


มาตรา ๑๗๓ ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้
ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยคำนึงถึงสภาพแห่งคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจ …”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต สำหรับ ทนายความฟรี ทนายอาสา ทนายขอแรง

หรือเลือกบริการฟรีกับเรา ณัฐภัทรเฟิร์ม ที่ปรึกษากฎหมายที่ให้คุณฟรี ในประเด็นคำถามเบื้องต้น ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรเลย ณัฐภัทร เฟิร์ม คลิกที่นี่

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.