ดาวน์โหลด ฟรี!
หนังสือขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ

โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

หนังสือฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อขอลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับที่คุณมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บุคคลใดๆ ที่อาจเกิดจากผลของข้อตกลงในสัญญาที่ผู้มีหน้าที่เสียค่าปรับได้เข้าไปผูกพันไว้ เช่น เจ้าพนักงานรัฐ หรือคู่สัญญา

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับหนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน

หนังสือขอยกเว้น ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ คืออะไร ?

หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือหนังสือขอยกเว้นค่าปรับ เป็นหนังสือที่ออกโดยผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ โดยออกให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับกับบุคคลดังกล่าว เช่น คู่สัญญาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อขอลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับที่ตนมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บุคคลดังกล่าว

ซึ่งหน้าที่การชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับดังกล่าวอาจเกิดจากผลของข้อตกลงในสัญญาที่ผู้มีหน้าที่เสียค่าปรับได้เข้าไปผูกพันไว้ เช่น ค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการ ค่าปรับกรณีปฏิบัติผิดข้อตกลงในสัญญา ค่าปรับกรณีการชำระเงินล่าช้า หรืออาจเกิดจากผลของกฎหมาย ที่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ เช่น การทำผิดกฎหมายอาญาที่มีโทษปรับ

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

พยายามอธิบายถึงสาเหตุที่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับจะใช้เป็นเหตุผลในการเจรจาให้ลดหรือยกเว้นค่าปรับหรือที่จะใช้ในการโต้แย้งค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ เช่น เกิดจากการเข้าใจผิดว่าจริงๆ แล้ว ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับไม่มีหน้าที่ต้องเสียค่าปรับ เกิดจากการไม่พอใจในการรับบริการ หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงการยอมรับผิด และขอความเห็นใจ เป็นต้น

และเมื่อผู้จัดทำหนังสือระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจจัดทำสำเนาไว้เพื่อการอ้างอิงภายในด้วยหรือไม่ก็ได้ และลงนามโดยผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ หรือลงนามโดยตัวแทนของผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ และส่งให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับดังกล่าว เพื่อให้บุคคลดังกล่าว พิจารณา ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับดังกล่าว และตอบกลับ

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

# ไม่มีกฎหมายไทยใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการออกหนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667