หนังสือแจ้งซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่เช่า (ผู้เช่าแจ้งผู้ให้เช่า)

ดาวน์โหลด ฟรี!
หนังสือแจ้งซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง
โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

เช่าบ้าน เช่าห้อง ในสัญญาแจ้งว่าผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ซ่อมแซม แต่แจ้งแล้วแจ้งอีกผู้ให้เช่ายังไม่เข้ามาซ่อมแซมสักที หนังสือแจ้งซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างช่วยคุณได้ การส่งหนังสือแบบนี้ช่วยให้มีหลักฐานชัดเจนในกรณีที่อยู่อาศัยไม่ไหวเพราะพังเหลือเกิน หนังสือนี้สามารถเป็นหลักฐานในการขอคืนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือเป็นหลักฐานในการเลิกสัญญาได้

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับหนังสือแจ้งซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน

หนังสือแจ้งซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร ?

หนังสือแจ้งซ่อมแซมหรือ บันทึกแจ้งซ่อมสิ่งปลูกสร้างที่เช่า เป็นหนังสือที่ออกโดยผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่า สถานที่ บ้าน อาคาร ห้องชุด หรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่าใช้ประโยชน์อยู่นั้น โดยออกให้แก่ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่า เพื่อแจ้งว่าสถานที่ บ้าน อาคาร ห้องชุด หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนั้นมี ความชำรุดบกพร่องจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมและเพื่อให้ผู้ให้เช่าดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ความชำรุดบกพร่องนั้น

โดยทั่วไป หน้าที่ในการซ่อมแซมสถานที่ อาคาร บ้าน ห้องชุด หรือสิ่งปลูกสร้างที่เช่านั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 1. มีข้อตกลงไว้อย่างชัดแจ้งและเป็นการเฉพาะเจาะจงในสัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (เช่น ผู้ให้เช่า หรือผู้เช่า) หรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และในกรณีใดบ้าง ในกรณีเช่นนี้ หน้าที่ในการซ่อมแซมและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็เป็นไปตามข้อตกลงหรือสัญญาเช่นว่านั้น หรือ 2. ไม่มีข้อตกลงอย่างชัดแจ้งและเป็นการเฉพาะเจาะจงกำหนดหน้าที่คู่สัญญาในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่เช่า กฎหมายการเช่าทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้

ในกรณีที่เป็นการบำรุงรักษาตามปกติและการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย (เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ กลอนประตูชำรุด สีผนังหลุดลอกเล็กน้อย) เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ ผู้เช่า ในกรณีที่เป็นการซ่อมแซมใหญ่ซึ่งหากไม่ดำเนินการซ่อมแซมนั้นแล้ว ผู้เช่าอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างที่เช่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของการเช่านั้น (เช่น โครงสร้างชำรุดทรุดโทรม ผนังทลาย ระบบหลังคารั่ว) เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ ผู้ให้เช่า

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

การจัดทำหนังสือแจ้งซ่อมแซมหรือบันทึกแจ้งซ่อมสิ่งปลูกสร้างที่เช่า ผู้จัดทำควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้ คือตรวจสอบ รายละเอียดลักษณะความชำรุดบกพร่องและตรวจสอบว่าคู่สัญญาฝ่ายใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องดังกล่าวนั้นตามสัญญา (ถ้ามี) หรือตามกฎหมายหากไม่มีข้อสัญญากำหนดไว้เป็นการเฉพาะ โดยหากเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่า จึงจัดทำหนังสือแจ้งซ่อมแซมหรือบันทึกแจ้งซ่อมสิ่งปลูกสร้างที่เช่าเพื่อแจ้งให้ผู้ให้เช่าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป หรือหากหน้าที่ในการซ่อมแซมนั้นเป็นหน้าที่ของผู้เช่า ผู้เช่าอาจเลือกจัดทำหนังสือแจ้งซ่อมแซมหรือบันทึกแจ้งซ่อมสิ่งปลูกสร้างที่เช่าหรือไม่ก็ได้ เพื่อแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการซ่อมแซมดังกล่าวที่ผู้เช่าได้ดำเนินการไป

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

จัดทำหนังสือหรือบันทึกดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่า โดยอาจจัดทำสำเนาไว้เพื่อการอ้างอิงภายในด้วยหรือไม่ก็ได้ และจัดส่งให้แก่ผู้ให้เช่าตามวิธีและที่อยู่ที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า (ถ้ามี) หากไม่มีกำหนดวิธีและสถานที่เอาไว้เป็นการเฉพาะ ให้จัดส่งโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงานหรือภูมิลำเนาของผู้ให้เช่านั้น

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667