ดาวน์โหลด ฟรี!
หนังสือรับสภาพหนี้
โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

เป็นหนี้ช่างแสนกังวลใจ ฝั่งลูกหนี้ก็เจอดอกเบี้ยพุ่งสูง เจ้าหนี้ก็กังวลเงินทวงยากนัก จะฟ้องร้องกันก็หลักฐานหลวมๆ หนังสือรับสภาพหนี้ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เพียงตกลงระบุรายละเอียดของหนี้กัน และมีลายเซ็นของลูกหนี้ ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ สร้างความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับหนังสือรับสภาพหนี้

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน.

หนังสือรับสภาพหนี้ คืออะไร ?

หนังสือรับสภาพหนี้หรือบันทึกรับสภาพหนี้เป็นหนังสือที่ออกและลงนามโดยลูกหนี้เพียงฝ่ายเดียว เพื่อแสดงว่าลูกหนี้นั้นมีหนี้ติดค้างต่างๆ แก่บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้ โดยหนี้ที่ติดค้างนั้นอาจเป็นหนี้จากเงินที่กู้ยืมกันระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ เงินค่าเสียหายต่างๆ จากการกระทำของลูกหนี้ระหว่างผู้ทำความเสียหายกับผู้ได้รับความเสียหาย หรือจากสาเหตุอื่นๆ ก็ได้

หนังสือรับสภาพหนี้หรือบันทึกรับสภาพหนี้ โดยทั่วไปมักถูกใช้เพื่อเป็นหลักฐานเอกสารที่แสดงว่าลูกหนี้นั้นยอมรับในจำนวนหนี้ที่ระบุในหนังสือดังกล่าวแก่เจ้าหนี้ และตกลงจะชำระหนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือดังกล่าว ซึ่งการจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้นั้นจะลดความเสี่ยงในการโต้แย้งของลูกหนี้ว่าเป็นหนี้ดังกล่าวต่อเจ้าหนี้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ หนังสือรับสภาพหนี้หรือบันทึกรับสภาพหนี้นั้นยังถูกนำมาใช้เพื่อให้หนี้ที่ลูกหนี้ยอมรับกับเจ้าหนี้ดังกล่าวนั้นเริ่มนับอายุความใหม่ หรือในสัญญาของเราได้กำหนดข้อกำหนดที่พิเศษสำหรับกรณีที่ลูกหนี้ท่านเป็นข้าราชการอีกด้วย (สำหรับการหักชำระหนี้จากเงินเดือนของข้าราชการ)ซึ่งจะทำให้เจ้าหนี้มีระยะเวลาใช้สิทธิบังคับชำระหนี้ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

ในการจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้หรือบันทึกรับสภาพหนี้นั้น ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้ ระบุ รายละเอียดของมูลหนี้หรือที่มาของหนี้ที่ลูกหนี้ตกลงยอมรับให้ชัดเจน เช่น เกิดจากการกู้ยืมเงิน การกระทำละเมิดก่อความเสียหาย การปฏิบัติผิดข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้ หรือจากสาเหตุอื่นๆ อันทำให้ผู้เป็นเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องในหนี้ดังกล่าวกับลูกหนี้ได้ ระบุ ตัวตนของลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ยอมรับหนี้และลงนามในหนังสือดังกล่าว และตัวตนของเจ้าหนี้ซึ่งลูกหนี้ยอมรับว่าตนเป็นหนี้ติดค้างแก่เจ้าหนี้นั้นให้ชัดเจน ระบุ จำนวนหนี้ และดอกเบี้ยต่างๆ (ถ้ามี) ที่ลูกหนี้ยอมรับให้ชัดเจน ระบุ กำหนดการชำระหนี้ วิธีการ และเงื่อนไขการชำระหนี้ที่ชัดเจน ระบุ การแสดงความยินยอม การรับทราบ การสงวนสิทธิ หรือการสละสิทธิอื่นๆ ของลูกหนี้เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

ต้องให้ลูกหนี้ลงนามในหนังสือดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ โดยเจ้าหนี้หรือพยานผู้เกี่ยวข้องอาจร่วมลงนามรับทราบในหนังสือดังกล่าวด้วยก็ได้ และให้เจ้าหนี้เก็บหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานของการรับสภาพหนี้ โดยลูกหนี้อาจทำคู่ฉบับของหนังสือดังกล่าวไว้มากกว่าหนึ่งฉบับเพื่อให้ลูกหนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวของเก็บไว้อ้างอิงเพิ่มเติมก็ได้

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667