ดาวน์โหลด ฟรี!
สัญญาเงินกู้ นิติบุคคล
โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

หนังสือฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อยืนยันและป้องกันโดยใช้กฎหมายเป็นตัวกลาง หากมีกรณีข้อพิพาทขึ้นในการกู้ยืมเงิน ทั้งนี้ มันมักจะเกิดขึ้นโดยมากตามสถิติของสำนักงานเรา กรุณาปรับใช้ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หนังสือสัญญาดังกล่าวจึงจะมีผลบังคับใช้ได้จริง

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับข้อสัญญาเงินกู้นิติบุคคล

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน

สัญญาเงินกู้นิติบุคคล คืออะไร ?

สัญญากู้ยืมเงินนิติบุคคล คือสัญญากู้เงินฉบับหนึ่ง ที่ฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลผู้ให้กู้ซึ่ง ให้ยืมใช้เงินแก่คู่สัญญานิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ยืมหรือผู้กู้ โดยที่ ผู้ยืมตกลงจะใช้คืนซึ่งเงินที่ยืมนั้น ตามเวลาและเงื่อนไขที่ได้กำหนดตกลงกัน โดยที่ผู้ให้กู้อาจได้สิ่ง ตอบแทนการให้กู้ยืมเงินนั้นเป็นดอกเบี้ย นอกจากเงื่อนไขเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว ในสัญญากู้ยังระบุถึงเงื่อนไขการชำระคืน การชำระคืนก่อนกำหนด หลักประกันแห่งการกู้ยืม เบี้ยปรับผิดนัด และรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้และผู้กู้ ควรจะได้ตกลงกันไว้แต่แรกตั้งแต่การเริ่มกู้ยืมเงินกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนต่างๆ

ซึ่งในการกู้ยืมเงินกันเกินว่า 2,000 บาท กฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ จึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ โดยจะต้องมีผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย  เนื่องจากในสัญญาคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต่างต้องปฏิบัติซึ่งกันละกัน ดังนี้ ผู้ให้กู้และผู้กู้จึงต้องลงลายมือชื่อในสัญญากู้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้น ได้ยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากู้นี้แล้ว ซึ่งผูกมัดคู่สัญญาฝ่ายนั้นให้ต้องปฏิบัติตาม

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

กรณีที่เจ้าของเอกสารนั้นเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรอง หรือสำเนาเอกสารอื่นใดที่เป็นของนิติบุคคล ผู้ลงนามและเงื่อนไขการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจะต้องเป็นไปตามผู้ลงนามและเงื่อนไขการลงนามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ผู้ลงนามและเงื่อนไขเหมือนกับการลงนามในสัญญา 

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

ในการทำสัญญา นอกจากจะให้คู่สัญญาลงนามในสัญญาให้ครบถ้วน ซึ่งในกรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลผู้ที่ลงนามจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนาม และการลงนามต้องลงนามตามเงื่อนไขที่จดทะเบียนนิติบุคคลเอาไว้จึงจะผูกพันนิติบุคคลนั้นๆ โดยสามารถตรวจสอบผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนามของนิติบุคคลได้จากหนังสือรับรองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ เช่น กรรมการบริษัทสองคนลงนามร่วมกันและประทับตรา

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667

ติดต่อเรา! ทันที

โทรหาเราทันที (พิเศษเฉพาะวันนี้) เพื่อรับส่วนลดบริการรับคำปรึกษาทางกฎหมาย ในราคาพิเศษเพียง 500 บาท จากเดิม 2,000 บาท และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมาก