ดาวน์โหลด ฟรี!
สัญญาบริการ
โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

หนังสือฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อยืนยันและป้องกันโดยใช้กฎหมายเป็นตัวกลาง หากมีกรณีข้อพิพาทขึ้นในการจ้างงาน ทั้งนี้ มันมักจะเกิดขึ้นโดยมากตามสถิติของสำนักงานเรา กรุณาปรับใช้ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หนังสือสัญญาดังกล่าวจึงจะมีผลบังคับใช้ได้จริง

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับสัญญาบริการ

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน

สัญญาบริการ คืออะไร ?

สัญญาบริการ หรือสัญญาให้บริการ เป็นสัญญาจ้างทำของชนิดหนึ่งกล่าวคือเป็นสัญญาที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับบริการ ตกลงจะให้ค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการ เพื่อตอบแทนงานที่ผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการทำ โดยมีความมุ่งหวังที่ผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ กล่าวคือ ผู้ให้บริการจะดำเนินการงานที่ทำงานโดยวิธีใด โดยลักษณะใดก็ได้ เพียงแต่ให้ผลงานที่ทำ ซึ่งในที่นี้คือบริการ สำเร็จลุล่วง ตามลักษณะ แบบ คุณสมบัติ และมาตรฐานที่ผู้รับบริการกำหนด ดังนั้น ในการให้ และรับบริการ คู่สัญญาจึงควรทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ระบุรายละเอียด ขอบเขตงานที่จะให้บริการโดยละเอียด เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง

ทั้งนี้ คู่สัญญายังสามารถตกลงเงื่อนไขอื่นๆ ได้ เช่น ความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดของความชำรุดบกพร่อง หรือในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ค่าปรับในกรณีที่คู่สัญญาชำระหนี้ล่าช้า หรือไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ให้บริการส่งมอบบริการล่าช้า ผิดไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือผู้รับบริการชำระค่าบริการล่าช้า เป็นต้น เงื่อนไข ระยะเวลา และวิธีการชำระค่าบริการ ระยะเวลาการให้บริการ ระยะเวลาการส่งมอบบริการ หรือระยะเวลาการสำเร็จของงานแต่ละส่วนให้ชัดเจน

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

ขอบเขตของงานถือเป็นข้อสำคัญที่สุดของสัญญาบริการ ฉะนั้นแล้วคู่สัญญาควรจะต้องระบุขอบเขตของการให้บริการให้ชัดเจน รวมถึงลักษณะ แบบ ประเภท มาตรฐาน ขั้นตอนการให้บริการด้วย ว่าค่าบริการที่ตกลงกัน ครอบคลุมถึงขอบเขตงานอย่างไรบ้าง รวมค่าสัมภาระ วัตถุดิบ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการให้บริการหรือไม่ อย่างไร

นอกจากนี้ ในบางกรณีของการให้บริการ ผู้ให้บริการ อาจจะต้องเข้ามายังสถานที่ของผู้รับบริการ และได้รับข้อมูลบางอย่างของผู้รับบริการ เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว โรคประจำตัว ข้อมูลทางการค้าต่างๆ เช่น สูตรอาหาร ข้อมูลลูกค้า ซึ่งหากมีการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกแล้ว ผู้รับบริการอาจได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมได้ ดังนี้ คู่สัญญาควรตกลงหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับไว้ในสัญญาด้วย

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

เนื่องจากลักษณะของสัญญาบริการคือ สัญญาจ้างทำของประเภทหนึ่ง ดังนี้สัญญาบริการจึงอยู่ภายใต้กฎหมายจ้างทำของ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขในกรณีต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาจ้างทำของเอาไว้ ดังนี้ หากในกรณี เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ได้มีการตกลงเอาไว้ในสัญญา หรือมีพฤติการณ์ หรือหลักฐานว่ามีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ก็จะใช้บังคับตามกฎหมายจ้างทำของนี้

ทั้งนี้ สัญญาจ้างทำของและคู่ฉบับ ซึ่งสัญญาบริการถือเป็นสัญญาจ้างทำของอย่างหนึ่ง กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระอากรแสตมป์ ตามอัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ฉะนั้น หากได้มีการจัดทำสัญญาบริการ ผู้ให้บริการ (หรือผู้รับบริการ ในกรณีที่มีการตกลงผลักภาระหน้าที่การชำระอากรแสตมป์ให้ผู้รับบริการ) จักต้องติดอากรแสตมป์ หรือนำไปชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (ตีตรา) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด มิฉะนั้น หากมีการฟ้องร้องอันเกี่ยวกับสัญญานี้ ศาลจะไม่รับฟังสัญญาที่ไม่ได้ชำระอากรโดยสมบูรณ์เป็นพยานหลักฐาน อีกทั้ง ยังมีค่าปรับการไม่ชำระอากรแสตมป์ และอาจมีโทษทางอาญาอีกด้วย

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667