ดาวน์โหลด ฟรี!
หนังสือขอคืนหลักประกัน
โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

ย้ายออกไปแล้ว,คืนทรัพย์สินที่ยืม,ที่เช่าหรือกู้ไปแล้ว หลักประกันที่ให้ไปจะขอคืนอย่างไร หากขอคืนได้ง่าย ๆคงไม่มีปัญหา พบกับหนังสือขอรับคืนหลักประกันเพื่อป้องกันคนเขี้ยว ข้อดีของหนังสือฉบับนี้คือสามารถใช้เป็นหลักฐานต่อไปได้

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับหนังสือขอคืนหลักประกัน

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน.

หนังสือขอคืนหลักประกัน คืออะไร ?

หนังสือแจ้งขอคืนหลักประกันหรือหนังสือขอคืนหลักประกัน เป็นหนังสือหรือจดหมายที่ออกโดยคู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่วางหลักประกันและได้วางหลักประกันเอาไว้ให้แก่ผู้รับหลักประกัน โดยตามสัญญาหรือข้อตกลงแห่งการวางหลักประกันนั้นได้สิ้นสุดหน้าที่ของคู่สัญญาที่มีหน้าที่วางหลักประกัน (ผู้ออกหนังสือนี้) แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปคู่สัญญาฝ่ายที่รับหลักประกันเอาไว้ก็จะคืนหลักประกันให้ตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อตกลง หรือตามกฎหมาย

แต่ในบางกรณีที่ คู่สัญญาฝ่ายที่รับหลักประกันเอาไว้ อาจได้มีการรับหลักประกันไว้จำนวนมากหลายราย อาจทำให้มีการตกหล่น ล่าช้า หรือตามสัญญาหรือข้อตกลงได้กำหนดไว้ชัดเจนให้คู่สัญญาฝ่ายที่วางหลักประกันต้องทำหนังสือขอคืนหลักประกันแจ้งต่อคู่สัญญาฝ่ายที่รับหลักประกันเอาไว้ก่อนจึงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้ได้ ในกรณีเหล่านี้ คู่สัญญาฝ่ายที่วางหลักประกันจึงควรต้องทำหนังสือขอคืนหลักประกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตนจะได้รับหลักประกันที่ได้เคยวางไว้คืนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

ในการทำหนังสือแจ้งขอคืนหลักประกันจึงมีข้อควรพิจารณา ดังต่อไปนี้

(ก) การระบุหลักประกันให้ชัดเจนว่าได้วางหลักประกันไว้เป็นสิ่งใด จำนวนและปริมาณเท่าใด รวมถึงการอ้างอิงหลักประกันให้ชัดเจน สามารถบ่งชี้ถึงหลักประกันนั้นได้

(ข) การอ้างอิงถึงนิติกรรมหลัก  เช่น สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้าง สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาใช้บริการ สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เป็นต้น เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการคืนหลักประกัน

(ค) การตรวจสอบเงื่อนไข ข้อตกลง หรือข้อกำหนด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการวางและการคืนหลักประกัน ที่ได้ตกลงกันไว้กับคู่สัญญาผู้รับหลักประกันว่าคู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่วางหลักประกันมีสิทธิได้คืนหรือไม่ และหากได้คืนจะได้คืนอย่างไร เมื่อไหร่ จะได้คืนทั้งหมดหรือได้คืนเพียงบางส่วน คู่สัญญาผู้รับหลักประกันมีสิทธิหักหรือนำหลักประกันดังกล่าวไปใช้หรือไม่ อย่างไร 

(ง) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายที่วางหลักประกันตรวจสอบเงื่อนไข ข้อตกลง หรือข้อกำหนด เกี่ยวกับการวางและการคืนหลักประกันแล้วว่าตนมีสิทธิได้รับหลักประกันคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ควรจะจัดทำหนังสือแจ้งขอคืนหลักประกันเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่รับหลักประกันด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้กับตัวคู่สัญญาฝ่ายที่รับหลักประกันเองโดยต้องมีหลักฐานการส่ง-รับมอบ

จ) ในการนำส่งหนังสือแจ้งขอคืนหลักประกัน คู่สัญญาฝ่ายที่วางหลักประกันควรแนบสำเนาหลักฐานการวางหลักประกันด้วยถ้ามี เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงินประกัน สำเนาหนังสือค้ำประกันธนาคาร สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน เป็นต้น

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

ในกรณีที่มีการวางหลักประกันเป็นเงินเพื่อการเช่าสิ่งปลูกสร้างและผู้ให้เช่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และผู้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา ย่อมทำให้สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย อยู่ภายใต้บังคับประกาศดังกล่าวด้วย ซึ่งกำหนดให้ ผู้ให้เช่า (คู่สัญญาฝ่ายที่รับหลักประกัน) ต้องตรวจสอบความเสียหายสิ่งปลูกสร้างที่เช่าและคืนเงินประกันให้ผู้เช่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุด ในกรณีที่ไม่มีความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้างที่เช่า ในบางกรณี นอกจากการส่งหนังสือแจ้งขอคืนหลักประกันแล้ว อาจต้องดำเนินการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายด้วยเพื่อให้การคืนหลักประกันมีผลบังคับได้สมบูรณ์ 

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667