ปืนยิงปลา กับปัญหาทางกฎหมาย เราขออนุญาติยกบทความของท่าน […]

ปืนยิงปลา กับปัญหาทางกฎหมาย เราขออนุญาติยกบทความของท่าน ทนายเกิดผล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในวงการอาวุธปืน เพื่อเป็นแนวทางให้พวกเราผู้ใช้งาน NATTAPATFIRM.COM ได้ศึกษาต่อไป

ถาม ปืนยิงปลา มีความผิดเท่าปืนเถื่อนใหม ??

ตอบ ปืนยิงปลา ที่ใช้กำลังจากยางยืด หรือ หนังสติ๊ก ยิงกระสุน ซึ่งเป็นไม้ เหล็ก หรือวัตถุอื่นใด มีลักษณะปลายแหลม ถือว่าเป็นอาวุธโดยสภาพ ห้ามพาอาวุธนั้น ไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะหรือพาไปในชุมนุมชน โดยเปิดเผย หรือไม่มีเหตุอันควร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 และ เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ ที่ผู้ครอบครอง สามารถครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาต การมีไว้ครอบครองจึงไม่ผิดกฎหมาย เว้นแต่จะนำพาไปในเมือง หมู่บ้านฯ ตาม มาตรา 371

ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุสมควรหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น

มาตรา 371

ถาม แล้วเป็นอาวุธปืน ตาม พรบ. อาวุธปืนหรือไม่ ??

ตอบ เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน แต่ไม่ใช่อาวุธปืน ตาม พรบ.อาวุธปืน ซึ่งการครอบครองไม่ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน เนื่องจาก พรบ. อาวุธปืน ให้คำนิยามดังนี้

๑ “อาวุธปืน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง

ดังนั้น ตามคำนิยามนี้ แม้ ปืนยิงปลาจะสามารถยิงหรือสางเครื่องกระสุนสำหรับยิงปลาไปได้ด้วยการอาศัยอำนาจพลังงานได้ แต่เครื่องกระสุนสำหรับปืนยิงปลาในที่นี้ ก็มิใช่เครื่องกระสุนปืนตามความหมาย ของ เครื่องกระสุน ในความหมายของ พรบ.อาวุธปืนฯ

ตามคำนิยามเครื่องกระสุนปืนดังนี้

(๒) “เครื่องกระสุนปืน” หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊ส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอกหรือควัน หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติล้ายคลึงกัน หรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำ หรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืน

มาตรา 4

ดังนั้น ลูกกระสุนสำหรับปืนยิงปลา จึงไม่ใช่เครื่องกระสุนตาม พรบ .อาวุธปืน ปืนยิงปลาไม่สามารถใช้ยิงเครื่องกระสุนตาม พรบ.อาวุธปืนได้ จึงไม่ใช่อาวุธปืนตามกฎหมาย ผู้ครอบครอง ซื้อขาย นำพา จึงไม่มีความผิด เว้นแต่นำไปใช้ในการกระทำผิดเท่านั้น

ปืนยิงปลา ไม่ผิดกฎหมาย

สรุปได้ว่า ปืนยิงปลาจึงไม่ผิดเหมือนปืนเถื่อน เพราะไม่ใช่ปืน ตามกฎหมายอาวุธปืน แต่เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน ซึ่งสามารถครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาต การมีไว้ครอบครองจึงไม่ผิดกฎหมาย และ ลูกกระสุนปืนยิงปลา ไม่ใช่เครื่องกระสุนตามความหมายของกฎหมาย จึงไม่มีความผิดแต่อย่างใด

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.