ยื่นขอใบป.12 กรณีในกรุงเทพมหานคร สามารถขออนุญาติได้ ณ ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรณีการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ป.12 กรณีในเขตจังหวัด สามารถขออนุญาตยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีภูมิลำเนา เพื่อให้นายทะเบียนท้องตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร และส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา

ใบ ป.12 คืออะไร

ใบ ป.12 คือ หนังสืออนุญาตหรือรับรองการพกพาอาวุธปืนที่ออกให้ตามกฏหมายของพนักงานฝ่ายปกครอง หน่วยงานราชการ สำนักงานตรวจ รัฐวิสาหกิจ หรือมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ ที่เรียกกันหลายชื่อว่า ใบอนุญาติพกพาอาวุธปืน หรือ ใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว หรือ ใบพกปืน

ผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาต ป.12

อ้างอิงตามตามกฎหมาย พรบ.อาวุธปืนฯ มาตรา 22 ได้ให้อำนาจแก่ 1) ผบ.ตร. มีอำนาจในการออกใบอนุญาตพกพาในเขต กทม. และทั่วราชอาณาจักร  และ 2) ผู้ว่าราชการจังหวัด เฉพาะเขตจังหวัดของตน และ เฉพาะผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้น ทั้งนี้ นายอำเภอ ไม่มีอำนาจ ในการออกใบอนุญาตพกพา ** เพียงแต่นายอำเภอสามารถอกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(แบบ ป.4) ได้เท่านั้น

ชนิดของปืนที่ได้รับอนุญาตให้พกพา

อนุญาตให้พกพาเฉพาะอาวุธปืนพกสั้นที่มีความกว้างปากลำกล้องไม่เกิน .๓๘ นิ้ว หรือ ๙ มม. ไม่อนุญาตให้พกพาปืนสั้นที่มีอนุภาพร้ายแรง เช่น ปืนพกสั้นขนาด .๑๑ นิ้ว และ .๓๕๗ นิ้ว เว้นแต่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือข้าราชการในท้องที่กันดาน

คุณสมบัติผู้ที่จะขอใบ ป.12 เพื่อพกพาอาวุธปืนได้

บุคคลทั่วไป (ประชาชน) ที่จะได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวได้นั้น จำต้อง

1.มีสัญชาติไทย

2.อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป ยกเว้นบุคคลที่เคยได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวจาก ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ในการอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัวตามหลักเกณฑ์เดิมมาก่อนแล้ว

3.มีหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เงินฝากในสถาบันการเงิน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสินจำ นวน ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ติดต่อกันจนถึงวันยืนคำร้อง หรือ กรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าของกิจการ หรือกรรมการผู้จัดการบริษัท หรือกรรมการ ผู้รับมอบอำนาจผูกพันบริษัท บริษัทดังกล่าวต้องมีทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป

ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ หนังสือ ตร.ที่ 0026.15/ ว 135 ลง 29 พฤศจิกายน 2553 กล่าวคือ ต้องมีเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุญาติ 

1.เพื่อป้องกันภยันตรายจากการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 

2. เพื่อป้องกันเงิน หรือ ทรัพย์สินที่มีค่ามาก ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำติดตัวไปด้วยระหว่างเดินทาง 

3 มีตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบในทางราชการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน ป้องกันปราบปราม สืบสวนการข่าว อารักขาบุคคลสำคัญ รักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐ 

4 บุคคลที่ได้ช่วยเหลือ หรือทำประโยชน์อย่างมากให้แก่ทางราชการ ในการจับกุมปราบปราม ผู้กระทำผิด โดยผลของการกระท าก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตน 

5 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือรักษาความ สงบเรียบร้อยในพื้นที่ส่วนบุคคล

อ้างอิงจาก กฎหมายที่ได้ให้อำนาจ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง สามารถพกพาอาวุธปืนได้ขณะปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ของตน และ ตำรวจมีอำนาจพกปืนในการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว ตาม ม.8 ทวิ ว.3 ส่วน ส.อบต. ไม่ใช่ฝ่ายปกครอง จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์นี้ 

สรุป จะเห็นได้ว่าการขอใบอนุญาติพกพาอาวุธปืน หรือ ใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ใบป.12 นั้น รัฐหรือฝ่ายปกครองได้มีหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดเป็นอย่างมากกับประชาชน นั่นก็เพราะทางรัฐเล็งเห็นได้ว่าในสังคมมีเจ้าหน้าผู้ใช้อำนาจที่รัฐ เช่น ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ที่คอยคุ้มกันดูแลประชาชนครบถ้วนแล้ว และการจำกัดเช่นนี้อาจลดอัตราการเกิดอาชญากรรมขึ้นได้ 

ขั้นตอนการขอ ใบป.12

ยื่นขอใบป.12 กรณีในกรุงเทพมหานคร : สามารถขออนุญาติได้ ณ ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระบวนการเป็นไปตามรายละเอียดแบบพิมพ์ที่ถูกเผยแพร่โดย กองบัญชาการสอบสวนกลางดังนี้ 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว (ดาวน์โหลด)

เอกสารประกอบการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว สำหรับข้าราชการ (ดาวน์โหลด)

เอกสารประกอบการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว สำหรับประชาชน (ดาวน์โหลด)

เอกสารประกอบการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว สำหรับข้าราชการบำนาญ (ดาวน์โหลด)

คำร้องขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว (ดาวน์โหลด .pdf หรือ .docx)

กรณีการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ป.12 กรณีในเขตจังหวัด 

1.สามารถขออนุญาตยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีภูมิลำเนา

2.เพื่อให้นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา

3.จากนั้น จังหวัดจึงตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งพิจารณา(ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0302/ว 1777 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2523)

4.ท้ายที่สุด ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตภายในเขตจังหวัด (แบบป.12) และแจ้งให้ ผู้ขออนุญาตทราบ ผู้ขออนุญาตจึงขอรับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาทต่อไป

บทลงโทษหากฝ่าฝืน โดยไม่มีใบอนุญาติ ป.12

ความผิดฐานมีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาติ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนและ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ ๒๔๙๐ บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดมี ซื้อ ใช้ สั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่ จะได้รับอนุญาติจากนายทะเบียนท้องที่ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี และปรับโทษตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท

ความผิดฐานพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาติ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนและสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ บัญญัติว่า ห้ามมิให้มีผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็น และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากผู้ใดพกพาโดยเปิดเผย เช่น มีการเหน็บไว้ที่เอวกางเกงซึ่งผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ ต้องรับโทษหนักขึ้น คือมีโทษจำคุกตั้งแต่ ๖ เดือนถึง ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่หากบุคคลได้รับอนุญาติให้มีอาวุธในครอบครอง แต่พกพาอาวุธปืนโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการพกพา อาวุธปืน ผู้นั้นมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ต้องการที่ปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขอใบอนุญาติ เพื่พกพาอาวุธปืนโดยเฉพาะ ติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่นี่

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.