การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ต้องไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอาวุธปืนก่อนเมื่อนายทะเบียนอาวุธปืนอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนได้ จะออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.3) ให้ ผู้ขอจึงนำใบ ป.3 ไปซื้ออาวุธปืน แล้วจึงนำไปแสดงต่อนายทะเบียนอาวุธปืนเพื่อออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ต่อไป

ขั้นตอน การขอมีอาวุธปืนถูกกฏหมาย ฉบับมนุษย์เงินเดือน บ้านอยู่ต่างจังหวัด ไม่ได้มีเส้นมีสาย ไม่ได้มีเงินมากมาย ทำงานบริษัทเอกชน ข้อมูลสำหรับมือใหม่นะครับ ถ้ามือเก่าที่เคยขอกันอยู่แล้วก็ช่วยแนะนำเพิ่มเติมได้ครับ

วัตถุประสงค์ในการขอ ก็ตรงๆ ตามที่กฎหมายเขียนไว้คือ “ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน” และปัจจุบันผมก็คิดว่าพร้อมทั้งด้วยอายุ หน้าที่การงานก็ก้าวหน้าพอควร และที่สำคัญก็คือมีทรัพย์สินพอจะให้ปกป้องได้บ้างแล้ว ในชีวิตไม่เคยมีคดีอะไรกับใครแม้แต่ครั้งเดียว ใครมาหาเรื่องก็ยกมือไหว้อย่างเดียวครับ ไม่เคยโดนจับ ประวัติสะอาดสุดๆ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนดไว้ และมั่นใจว่าไม่เอาปืนไปกร่าง หรือหาเรื่องไปทั่วครับ 

ขั้นตอน การขอมีอาวุธปืนถูกกฏหมาย ฉบับมนุษย์เงินเดือน บ้านอยู่ต่างจังหวัด

ดังนั้นผมจะสรุปขั้นตอนต่างๆ เป็นข้อๆ สำหรับคนอยากขอมีอาวุธปืนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย 

โดยผมขอแบ่งเป็น 9 ข้อนะครับ

สารบัญ

1.ฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆ อันดับหนึ่งเลยสำหรับคนที่จะไปยื่นขอมีอาวุธปืนก็คือ การมีความรู้ในการใช้งานอาวุธปืนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เพราะว่าอาวุธปืนถ้าอยู่ในมือคนที่มีความรู้ย่อมอันตรายน้อยกว่า คนที่รู้ งูๆ ปลาๆ แล้วไปใช้งานจะยิ่งเป็นอันตรายต่อตัวเอง และผู้อื่น

ดังนั้นควรไปสมัครอบรมซะให้เรียบร้อย สำหรับใบรับรองการผ่านอบรมการใช้อาวุธปืนนี้จริงๆ แล้วผมอยากให้กฏหมายกำหนดลงไปในคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่ขอมีอาวุธปืนด้วย ให้ทุกคนต้องผ่านเป็นหลักสูตรที่รัฐรับรอง ต้องมีคะแนนสอบการยิงปืนด้านต่างๆ อย่างน้อยก็รับรองได้ว่าได้ปืนไปจะใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีใบรับรองจากจิตแพทย์ว่าเป็นคนปกติ

แต่ว่ากฏหมายปัจจุบันไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้ไว้ ดังนั้นผมก็สร้างข้อกำหนดของผมเอง ในการหาลงคอร์ส อบรมการใช้อาวุธปืน ผมลงเรียนที่ “สถาบันการยิงปืนพกและการป้องกันตัว PSDC” ที่สนามยิงปืนโรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก ใครสนใจก็ไปสมัครกันได้ครับ เข้าไปดูบรรยากาศการเรียนได้ใน spoil ด้านล่างครับ ครูฝึกดูแลดี และเอาใจใส่ทุกคนครับ อาหารเที่ยงก็อร่อยด้วยครับ ปัจจุบันมีถึงรุ่นที่ 94 แล้วครับ (update ปี 2560)

สอนศิลปะการป้องกันตัว
บรรยากาศห้องเรียน ช่วงครูสอนศิลปะการป้องกันตัว ระหว่างรอแต่ละกลุ่มออกไปยิงปืน
ใบวุฒิบัตรรับรองการจบหลักสูตร การยิงปืน
อันนี้ใบวุฒิบัตรรับรองการจบหลักสูตร (เอาไปเป็นหลักฐานเพิ่มตอนยื่น ป.3 ได้)

2.ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ยื่นกับทางอำเภอ

เรามีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านอยู่ไหน ก็ไปยื่นที่นั่นครับ ต่างจังหวัดก็ที่ว่าการอำเภอที่เราอยู่ ถ้าคนกรุงเทพ ยื่นที่วังไชยา ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน.

– บรรลุนิติภาวะ

– สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ

– ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

– มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ

  – บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

  – ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

  – หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ  และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

  – ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป

  – ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง

  – หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

ข้าราชการทหารหรือตำรวจ

  – บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

  – ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

  – หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ

     และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

  – ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป

  – ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง

  – หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น

   – บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

   – ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

   – หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น

      หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไร่ ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดินเงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา

  – หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป

  – พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ

  – หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน มาประกอบการพิจารณา

  – หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล

  – หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน

  – สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4) ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน

  – ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบอนุญาต(ป.4) ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด  หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย

  – หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

  – หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน มาประกอบการพิจารณา

  – นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)

  – ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย

  – ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา

  – สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

  – ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย

  – ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ

  – ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น

  – หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

  – นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

การแจ้งการย้ายอาวุธปืน

  – ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เดิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่ วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง

  – ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

  – บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

  – นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

  – ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

การออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน

  – ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

  – บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

  – กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย

  – นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

  1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

     – ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม    ฉบับละ    100  บาท

     – ปืนอื่นๆ    ฉบับละ    500  บาท

  2. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว        ฉบับละ    1,000  บาท

  3. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน    กระบอกละ    5  บาท

  4. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม    1 บาท

      ร้อยละหรือเศษของร้อย

  5. ใบแทนใบอนุญาต

     – ใบแทนใบอนุญาติให้ทำ ค้าอาวุธปืน     ฉบับละ    20  บาท

       เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด

     – ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม    ฉบับละ    15  บาท

       หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

       – ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ     ฉบับละ     5  บาท

3.หาข้อมูลปืนที่เราชอบและแหล่งรวมร้านขายปืนในกรุงเทพ

    ควรหาข้อมูลปืนที่เราอยากจะชื้อไว้ก่อนนะครับ ว่าเราชอบแบบไหน ปืนสั้น ปืนยาว รวมถึงศึกษาระบบการทำงานของปืน ให้เข้าใจอย่างแท้จริงและคิดถึงเรื่องงบประมาณที่เรามีด้วยครับ ราคาอาวุธปืนในเมืองไทยจะแพงกว่าต่างประเทศหลายเท่าตัวครับ เพราะเกี่ยวกับเรื่องโค้วต้าการนำเข้ามาจำหน่ายของแต่ละร้านค้า ทำให้ต้องบวกเพิ่มเพื่อให้ร้านมีกำไรอยู่ได้ครับ ถ้าเป็นปืนตลาดรุ่นนิยมก็อาจจะแพง แต่ก็มียี่ห้อไม่ดังแต่คุ้มค่าคุ้มราคาก็มีครับ ต้องศึกษา ถ้ามีเวลาอยากให้มาที่วังบูรพาแหล่งรวมร้านปืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลองไปยืนดู เข้าไปถาม หรือลองจับ สอบถามราคา การใช้งานกับทางร้าน จะทำให้เราได้เปรียบเทียบ ปืนรุ่นต่างๆ ได้ครับ

Glock

    ถ้าสนใจปืน Glock แนะนำให้ไปที่ศูนย์ให้ข้อมูล บริการ และดูแลหลังการขาย สำหรับอาวุธปืน GLOCK  ร้านปืนโอฬารพาณิชย์ เลขที่ 2/7 อาคารดิโอล์ดสยามพลาซ่า ชั้น 1  ที่นี่จะมีปืน Glock ทุกรุ่นให้ลองจับลองเล่นได้ ถ้าไม่มีเวลามาก็หาความรู้ได้ตามเวบบอร์ดต่างๆ ที่คนเข้ากันเยอะๆ ก็ Gun.in.th มีข้อมูลให้ศึกษามากมายครับ สามารถอ่านข้อมูลเก่าหรือตั้งกระทู้ถามข้อสงสัยได้ครับ ทุกคนยินดีที่จะตอบให้ รวมถึงหนังสือปืนตามร้านหนังสือที่เราสามารถเปิดอ่านดูได้ครับ

4.ไปยื่นเอกสารที่อำเภอใบรับรองความประพฤติและขั้นตอนตรวจลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจ

    มาถึงขั้นตอนที่ต้องยื่นเอกสารแล้ว สำหรับผมได้ไปคุยกับพี่ปลัดที่อำเภอก่อนเพื่อสอบถามว่าตอนนี้สามารถยื่นขอ ป.3 ได้อยู่หรือเปล่า จะได้ไม่ต้องเตรียมเอกสารเก้อ พอทางพี่ปลัดบอกว่าได้ ก็ขอแบบฟอร์มใบรับรองความประพฤติ เพื่อเอาไปให้ผู้ใหญ่บ้านกับกำนันเซ็น (ผมขอกับหน้าห้องนายอำเภอ) ผมคิดว่าถ้าใช้แบบฟอร์มของอำเภอเลยจะดีกว่าเพราะจะได้ถูกต้องครั้งเดียว ของอำเภอที่ผมยื่นขอ ต้องเซ็นทั้งผู้ใหญ่บ้านและกำนัน รวมถึงต้องมีรายการทรัพย์สินที่เรามีด้วยว่ามีอะไรบ้าง มูลค่าเท่าไร หลังจากนั้นผมก็มาจัดเตรียมเอกสารตามด้านล่าง โดยดูจากคุณบัติและเอกสารที่ทางอำเภอต้องการ

1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)

2) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง)

3) ใบรับรองความประพฤติ (ให้ผู้ใหญ่บ้านกับกำนัน เซ็นเรียบร้อยแล้ว และแนบสำเนาบัตรผู้ใหญ่บ้านและกำนันด้วยคนละ 1 ใบ)

4) ใบรับรองเงินเดือน และตำแหน่ง (ผมทำงานบริษัทก็ขอที่ฝ่ายบุคคลได้เลย อันนี้ทำให้เราดูเป็นคนที่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง)

5) Statement บัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน (ขอที่ธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากไว้ เอาแบบมีเงินเกินค่าปืนไปซัก 2-3 กระบอก)

6) สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนาทะเบียนรถ ที่เป็นชื่อตัวเอง (ทำให้ดูมีทรัพย์สินไว้ปกป้อง)

7) ใบรับรองการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน (อบรมที่ “สถาบันการยิงปืนพกและการป้องกันตัว PSDC” สนามยิงปืน จปร. จ.นครนายก)

8) ใบผ่านการเรียน ร.ด ปี 3 (ทำให้ดูเหมือนผ่านการจับปืนมาบ้างแล้ว และตอนนี้เป็นกำลังสำรองของประเทศ)

9) ส่วนใบพิมพ์นิ้วมือ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ทางอำเภอจะออกเอกสารให้เราเอาไปที่สถานีตำรวจอีกที (นัดรับวันหลัง)

  เอกสารที่ผมยื่นไป ผมคิดเอาว่าเป็นเอกสารทำให้เชื่อว่าเราเป็นคนดี มีงานทำเป็นหลักแหล่งและมีทรัพย์สินให้ปกป้องครับ ตรงส่วนใบรับรองความประพฤติ ผมก็ให้แม่ช่วยนัดผู้ใหญ่บ้านกับกำนัน ว่าจะอยู่บ้านกันวันไหนบ้าง เพราะจะได้ลางานแล้วไปเซ็นรับรองความประพฤติได้ทั้ง 2 คน และส่งเอกสารที่อำเภอให้เสร็จวันเดียวเลย ไม่ต้องลาหลายครั้ง

    ส่งเอกสารทั้งหมดให้หน้าห้องนายอำเภอ ปัจจุบันระบบการขออนุญาตมีอาวุธปืน เป็นระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์หมดแล้ว ทางหน้านายอำเภอจะห้องคีย์ข้อมูล ลงในใบ ป.1 ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ให้เลย ผมก็เลยไม่ได้เขียนใบ ป.1 แค่ยื่นเอกสารให้เฉยๆ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรทางหน้าห้องก็จะขอเบอร์โทรติดต่อ และจะโทรบอกว่าเราอีกทีถ้าต้องให้เซ็นเอกสารอะไรเพิ่ม ผ่านไป 1 อาทิตย์หน้าห้องโทรมาบอกว่าให้ไปรับใบเอกสารส่งตัว เพื่อไปพิมพ์รายนิ้วมือที่สถานีตำรวจประจำอำเภอ จากนั้น 2-3 วันผ่านไปผมก็ลางานครึ่งวันบ่าย ไปรับใบส่งตัวที่หน้าห้องแล้วก็ไปที่สถานีตำรวจ ไปพิมพ์รายนิ้วมือ และพี่ตำรวจก็ถามว่าจะซื้อปืนรุ่นไหน ผมก็เล่าๆ ให้ฟัง ที่สถานีตำรวจบ้านผมที่พิมพ์ลายนิ้วมือ ก็จะเป็นแบบสมัยก่อนคือ เอามือป้ายหมึกแล้วก็มากดๆ บนกระดาษ พี่ตำรวจก็ถามว่าเคยโดนพิมพ์ลายนิ้วมือมั้ย ผมก็บอกว่าเคยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่เป็นแบบเครื่องเลเซอร์ พี่ตำรวจก็หัวเราะว่าแบบใหม่ดีกว่า มือไม่เปื้อนหมีกด้วย พิมพ์เสร็จเรียบร้อย จ่ายเงิน 1 ร้อยบาทค่าพิมพ์มือ รับใบเสร็จหลังจากนั้นพี่ตำรวจต้องมาเขียนข้อมูลเราในแบบฟอร์มกระดาษ แล้วก็พิมพ์เข้าคอมพิวเตอร์ พี่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องพิมพ์ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์หมดแล้ว แต่ว่าใบที่ผมพิมพ์ลายนิ้วมือลงไป ต้องส่งทางไปรษณีย์อยู่ดี ส่งไปตัวจังหวัดก่อน แล้วทางจังหวัดส่งไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วก็ส่งกลับมาที่จังหวัด จังหวัดส่งมาที่สถานีตำรวจ และส่งไปที่อำเภอที่ร้องขอมาอีกที พี่ตำรวจบอกว่ามันก็เลยช้า ผมก็เลยฝากค่าส่ง EMS พี่ตำรวจไปอีก 1 ร้อยบาทจะได้เร็วขึ้นหน่อย

ใบรับรองความประพฤติ และใบส่งตัวไปตรวจลายนิ้วมือ
ใบส่งตัวไปตรวจลายนิ้วมือ

5.ใบ ป.3 “ใบอนุญาต ให้ซื้ออาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล” 

    หลังจากผ่านไปไม่ถึงเดือน ก็มีโทรศัพท์มาจากหน้าห้องว่าได้รับใบตรวจประวัติอาชญากรรมแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรแต่ให้ผมเข้าไปเซ็นเอกสารทั้งหมดอีกทีก่อนจะส่งให้นายอำเภอเซ็นใบ ป.3 ผมก็ลางานครึ่งวันบ่ายแล้วเข้าไปเซ็นเอกสารทั้งหมดที่อำเภอ ผ่านไปอีกเดือนกว่าๆ หน้าห้องก็โทรมาบอกว่า ใบ ป.3 ของผมนายอำเภอได้เซ็นให้เรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามารับได้เลย อีก 2-3 วันผ่านไปผมก็เข้าไปรับใบ ป.3 ที่หน้าห้อง พร้อมจ่ายเงินไป 5 บาท ค่าใบ ป.3

    ใบ ป.3 หรือที่เราเรียกว่า “ใบอนุญาต ให้ซื้ออาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล”  จะมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ออก (แต่ส่วนใหญ่คนที่ขอปืนกระบอกแรก ได้ ป.3 แล้วก็แทบจะบินไปร้านปืนแล้วครับไม่ปล่อยให้เกิน 6 เดือนหรอก ยกเว้นพวกรอปืนจองนานๆ อาจเกินได้) และใบ ป.3 แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ตอน 1 จะเป็นตั้นขั้วอยู่ที่อำเภอ (ปัจจุบัน ใบ ป.3 เป็นแบบพิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ เป็นกระดาษ A4 ธรรมดาๆ มีตราปั๊มและลายเซ็นนายอำเภอ ก็เลยไม่แน่ใจว่าตั้นขั้ว ตอน 1 ปัจจุบันจะมีหรือเปล่า)  ตอน 2 เอาไว้ส่งให้ทะเบียนต้นทางที่เราจะซื้อปืน เอาไว้ทำใบคู่มือปืนที่จะส่งกลับมาให้เรา  ตอน 3 ก็ส่งไปตัดยอดปืนที่ทะเบียนต้นทางที่เราซื้อปืน ทางอำเภอจะให้ ตอน 2 กับ ตอน 3 เรามาทั้ง 2 ใบ  (ตอน 2 จริงๆ เค้าไม่ให้เราถือไปเอง ปกติจะให้ส่งไปรษณีย์ไป แต่สามารถผ่อนผันให้เราถือให้ร้านปืนเองได้ โดยที่หัว ตอน 2 จะมีปั๊มอนุญาตให้ถือไปเองได้ และมีลายเซ็นนายอำเภอกำกับไว้)

หน้าตา ป.3 ทั้ง 2 ตอน เป็นแบบใหม่แล้ว มี QR Code

ใบ ป.3 ตอน 2 มีตราประทับผ่อนผันให้ถือไปเอง อยู่มุมบนด้านซ้าย
ใบ ป.3 ตอน 2 มีตราประทับผ่อนผันให้ถือไปเอง อยู่มุมบนด้านซ้าย
ใบ ป.3 ตอน 3
ใบ ป.3 ตอน 3

6.นำใบป.3 ไปซื้ออาวุธปืน ,ใบคุมปืน ,ใบคู่มือปืนและใบป.4

    หลังจากผมได้ใบ ป.3 แล้ว ก็โทรไปถามร้านปืนที่จองไว้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ว ร้านบอกว่าปืนมาแล้วแต่ส่งไปตีทะเบียนอยู่ อาทิตย์ต่อมาร้านก็โทรมาบอกว่าให้ไปรับปืนได้แล้ว ปกติร้านปืนแถววังบูรพาเปิดวันเสาร์ด้วย ผมก็เลยเข้าไปรับปืนวันเสาร์ เอาใบ ป.3 ทั้ง 2 ใบให้ร้านไปเลย และจ่ายเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะไม่เคยมีปืนเป็นของตัวเอง จับปืนตัวเองครั้งแรกมือสั่นๆ หน่อย ทางร้านจะเอามาให้เลือกหลายกระบอก ดูแล้วไม่ต่างกันก็เลยเลือกกระบอกที่เลขทะเบียนสวยๆ หลังจากนั้นร้านก็จะถ่ายเอกสาร ใบ ป.3 ตอน 3 ทำเป็นเอกสารใบคุมปืนให้เราเอาไว้เผื่อโดนจับตอนเอาปืนกลับบ้าน ทางร้านแจ้งว่าถ้าตัดโอนเสร็จแล้ว จะส่งใบคู่มือปืนไปให้ทางไปรษณีย์อีกทีนึง ประมาณ 1 เดือน ของผมซื้อปืนที่ร้านปืนกรุงเทพแต่ว่าได้เป็นปืนของทะเบียนต่างจังหวัด ก็จะต้องส่งไปตัดโอนที่จังหวัดนั้นอาจจะนานขึ้นไปอีกหน่อยนึง

ใบคุมปืน
ใบคุมปืน

 หลังจากผ่านไปประมาณ 3 เดือน (ปกติประมาณ 1 เดือน ของผมนานเพราะว่าไปซื้อที่จังหวัดใหญ่คงจะงานเยอะ) ทางร้านก็แจ้งว่าใบคู่มือปืนได้แล้ว และก็ส่งไปรษณีย์ EMS มาให้ที่บ้าน พอผมได้รับใบคู่มือปืนแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องนำปืนที่เราซื้อมาแล้วพร้อมใบคู่มือปืนที่ได้รับมา ไปที่อำเภอเพื่อตรวจปืน และขูดเลขทะเบียนปืนให้เรียบร้อย เพื่อออกใบ ป.4 ให้ ผมโทรแจ้งนัดหน้าห้องนัดวันเข้าไป แล้วก็ไปทำตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อย ทางหน้าห้องก็แจ้งว่าถ้านายอำเภอเซ็น ใบ ป.4 แล้วจะโทรแจ้งอีกครั้ง

ใบคู่มือปืน

    จากนี้ไปก็เสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้ว รอแค่ใบ ป4 ซึ่งทางผมก็ไม่ได้เร่งอะไรมาก พอดีกับหน้าห้องแจ้งว่านายอำเภอต้องไปอบรม 2-3 เดือน ก็เลยไม่ได้โทรไปถามอะไร หลังจากผ่านไป 4 เดือนกว่าๆ ทางหน้าห้องก็บอกว่าให้ไปรับใบ ป.4 ได้แล้ว  แต่อันนี้ฝากให้ใครไปเอาก็ได้ ก็เลยให้แม่ไปเอาให้แล้วก็จ่ายค่า ป.4 ไป 500 บาท ได้รับใบเสร็จมา 1 ใบ ก็สรุปเสร็จเรียบร้อยครบทุกขั้นตอนเอกสาร

สรุประยะเวลาที่ผมใช้ในการขอมีอาวุธปืนแบบถูกกฎหมายก็ประมาณ 1 ปี พอดีๆ  ก็จะมีทั้งที่เร็วกว่านี้ และช้ากว่านี้ครับ ของผมกลางๆ ใช้เงินไปทั้งหมด 100+5+500 = 605 บาท

ใบ ป.4 ปจจุบัน เป็นกระดาษ A4 ธรรมดาๆ มี QR Code ที่หัว แบบเก่าใช้คนเขียนไม่มีแล้ว

ใบ ป.4 ปจจุบัน เป็นกระดาษ A4 ธรรมดาๆ มี QR Code ที่หัว แบบเก่าใช้คนเขียนไม่มีแล้ว
ใบ ป.4 ปจจุบัน

7.การตรวจรับปืนและนำปืนไปทดสอบการใช้งานที่สนามยิงปืน

    ตรวจรับปืนที่ร้าน ก็ดูรอยขีดข่วนต่างๆ ไม่ควรมี ถอดดูส่วนประกอบภายใน (ถ้ายังถอดไม่เป็นให้ร้านถอดให้ดูก็ได้) หรืออื่นๆ หา check list การเช็คตามรุ่นของเราที่ได้ซื้อมา ได้ตาม internet ครับ สำหรับของผมก็เช็คทุกอย่างแล้วก็เอากลับมาเล่นอย่างละเอียดที่บ้านอีกทีครับ ก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติ ต่อไปทดสอบการใช้งานที่สนามยิงปืน

การตรวจรับปืนและนำปืนไปทดสอบการใช้งานที่สนามยิงปืน

    หลังจากที่ได้ปืนที่เราต้องการมาไว้ครอบครองแล้ว ทุกคนก็จะเกิดอาการอยากเอาไปยิงทดสอบแล้วใช้หรือเปล่าครับ แต่ก็กังวลอีกว่า ยังไม่ได้ใบ ป.4 แล้วสามารถนำไปยิงที่สนามยิงปืนได้หรือเปล่า ถ้าเกิดตำรวจตรวจเจอขึ้นมาแล้วจะโดนข้อหาหนักหรือไป จริงๆ แล้วที่เราได้ ป.3 มาแล้วก็คือเราได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนได้แล้วครับ ไปศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาที่  5139/2545 ได้ครับ

    “การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ต้องไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอาวุธปืนก่อนเมื่อนายทะเบียนอาวุธปืนอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนได้ จะออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.3) ให้ ผู้ขอจึงนำใบ ป.3 ไปซื้ออาวุธปืน แล้วจึงนำไปแสดงต่อนายทะเบียนอาวุธปืนเพื่อออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ต่อไปตามขั้นตอนดังกล่าวถือได้ว่านายทะเบียนอาวุธปืนได้อนุญาตให้ผู้ขอมีและใช้อาวุธปืนแล้วตั้งแต่ออกใบ ป.3 ส่วนการไปซื้อ จนกระทั่งออกใบ ป.4 เป็นขั้นตอนเพื่อควบคุมอาวุธปืนให้รู้ว่าแต่ละกระบอกอยู่ในครอบครองของผู้ใด ไม่ได้หมายความว่าผู้ขอเพิ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน”

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  5139/2545

8.กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน

ควรจะศึกษาให้เข้าใจก็จะมีประโยชน์ต่อตัวเราเองครับ โดยเฉพาะ มาตรา 8 ทวิ

>พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

>ขอใบ ป.12 เพื่อพกปืน ดูขั้นตอนโดยละเอียด (ที่สุด) ด้วยตัวเอง สำหรับใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน 

>รวมคำพิพากษาศาลฎีกา(คดีตัวอย่าง) หมวด อาวุธปืน พกปืน เก็บปืน ฝากปืน

>กฎหมายการพกปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืน ตามพระราชบญั ญัติอาวุธปืนฯ พ.…

9.การดูแลรักษาปืนและอุปกรณ์เสริมแต่งต่างๆ

อาวุธปืนก็ต้องมีการดูแลรักษา เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับ หลังจากไปยิงมาแล้วก็ควรทำความสะอาด ส่วนจะใช้อะไรนั้นก็สามารถค้นหาข้อมูลได้เลยครับเพราะค่อนข้างหลากหลาย ส่วนวิธีการล้างทำความสะอาด ก็หาดูได้ใน youtube จะมีคนมา review ไว้ทุกรุ่นครับ

บทความดังกล่าวถูกรวบรวมจากเว็บไซต์ PANTIP.COM โดย ผู้ใช้ นอนกอดCom ทางเรามีเจตนา ดัดแปลงและเผยแพร่ เรียบเรียงใหม่ เพื่อให้สามารถศึกษาได้โดยง่าย ทั้งเพื่อให้ความรู้ทั้งในทางกฎหมายและภาคปฎิบัติจริงแก่ผู้แสวงหาความรู้ภายในเว็บโซต์ NATTAPATFIRM.COM เนื่องจากผู้เขียนบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วนและเข้าใจง่ายเป็นอย่างมาก มิได้มีเจตนาเพื่อแสวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิน 

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.