ดาวน์โหลด ฟรี!
หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล
โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

เมื่อทำสัญญาไปแล้ว หรือปฎิบัติงานไประยะหนึ่ง แต่มีเหตุที่ทำให้คุณ “ต้องเปลี่ยนชื่อ” แล้วสัญญาต่างๆหรือกิจกรรมที่ทำค้างไว้ล่ะ? จะต้องทำอย่างไรปัญหานี้จะแก้ไขได้ง่าย ๆ อย่างมืออาชีพ เป็นทางการ และมีผลตามกฎหมายด้วยการใช้หนังสือแจ้งการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับหนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน

หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล คืออะไร ?

หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อและ/หรือเปลี่ยนนามสกุล เป็นหนังสือที่ออกโดยบุคคลซึ่งตนได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุลรวมถึงชื่อกิจการหรือชื่อทางการค้ากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยส่งแจ้งบอกกล่าวการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุลแก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุล ชื่อกิจการ หรือชื่อทางการค้านั้น เช่น ญาติ พี่น้อง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ให้บริการ ธนาคาร สถานบันการเงิน หรือคู่สัญญาต่างๆ

เพื่อให้บุคคลดังกล่าว ใช้ หรืออ้างอิงชื่อและ/หรือนามสกุล ชื่อกิจการหรือชื่อทางการค้าใหม่อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ บุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด) ก็อาจเปลี่ยนแปลงชื่อของนิติบุคคลก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไข ที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง.

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

ในการจัดทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อและ/หรือเปลี่ยนนามสกุล ผู้จัดทำควรจะ ระบุ รายละเอียด ชื่อ และ/หรือนามสกุล ชื่อกิจการ หรือชื่อทางการค้าที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น รวมถึงวันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุลนั้นด้วย แนบสำเนาเอกสารทางราชการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุล ชื่อกิจการ หรือชื่อทางการค้า เพื่อการอิงอ้าง เช่น สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อสกุล ในกรณีบุคคลธรรมดา หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ในกรณีนิติบุคคล จัดทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุลเป็นลายลักษณ์อักษร และอาจลงนามโดยบุคคลผู้เปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล หรือตัวแทนของบุคคลนั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ และอาจทำสำเนาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ และ จัดส่งหนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุลให้บุคคลที่ต้องการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุลใหม่ให้ทราบ เช่น เพื่อน คู่ค้า ผู้ให้บริการ ธนาคาร ลูกค้า คู่สัญญาต่างๆ เป็นต้น ตามวิธีที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันตามปกติ เช่น ไปรษณีย์ อีเมล เป็นต้น

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

การเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุลและการเปลี่ยนตัวคู่สัญญานั้น แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยที่ การเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุล บุคคลซึ่งมีความผูกพัน มีสิทธิหรือหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญายังคงเป็นบุคคลเดิม เพียงแต่บุคคลนั้นเปลี่ยนชื่อเรียกและ/หรือนามสกุล เท่านั้น แต่การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา คือการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาของสัญญานั้น เป็นบุคคลอื่น ซึ่งต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ/หรือในสัญญานั้น

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667