ดาวน์โหลด ฟรี!
รายงานการประชุมทางธุรกิจ
โดย  ณัฐภัทร เฟิร์ม

จะประชุมแต่ละครั้ง ต้องลำบากลำบนเพราะไม่รู้จะจดอะไร จดอย่างไร แบบฟอร์มรายงานประชุมช่วยคุณได้ มืออาชีพ ถูกต้อง และบังคับใช้ได้จริงตามกฎหมาย

f.a.q.

รวมข้อถาม – ตอบ เกี่ยวกับหนังสือรายงานการประชุม

คลิกที่หัวข้อเพื่อเลือกอ่าน

หนังสือรายงานการประชุม คืออะไร ?

รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุม คือ เอกสารที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง การดำเนินการ ความเห็น การปรึกษาหารือ และการลงมติของผู้ที่เข้าร่วมประชุมในประเด็นวาระต่างๆ ของที่ประชุมดังกล่าว โดยที่การประชุมทางธุรกิจอาจเป็นการประชุม เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมหุ้นส่วน การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมจัดตั้งบริษัท

ทั้งนี้ การจัดทำรายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมนั้น ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อเป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรว่าได้มีการจัดการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุม 2.เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมผู้ถือหุ้น และ 3.เพื่อความชัดเจนและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย (เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนได้เสีย) ในการประชุมดังกล่าว

การนำสัญญาดังกล่าวไปใช้งาน

ผู้จัดทำควรจัดทำรายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าวนั้น และอาจลงนามผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม (เช่น เลขาธิการ) ด้วยก็ได้ โดยอาจจัดทำสำเนาด้วยหรือไม่ก็ได้

และผู้จัดทำควรจัดเก็บรายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมไว้อ้างอิงตามระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานที่จัดการประชุมนั้น เช่น สำนักงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ในกรณีการประชุมจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัท การประชุมหุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้น หรือการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อควรพิจารณาก่อนนำไปใช้

ผู้จัดทำรายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมจะต้องบันทึกข้อความที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในที่ประชุม  เนื่องจาก การบันทึกรายละเอียดที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั้น อาจทำให้ผู้บันทึกรายงานการประชุมหรือผู้เกี่ยวข้องมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา

ขอความช่วยเหลือจากทนายความ ดูสิ

ปรึกษาทนายความ หากคุณต้องการคำแนะนำส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือที่ตรงกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที

การปรึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใด? ทนายความจะอุทิศเวลาการทำงานให้กับคุณเป็นเวลา 30 นาที คุณจะสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์กับทนายความได้เป็นเวลา 30 นาที คุณถาม ทนายความตอบ

ทนายความจะติดต่อฉันเมื่อไหร่และทางใด? ทนายความจะโทรศัพท์ติดต่อคุณภายใน 24 ชม. วันทำการหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อจากคุณ

ทำไมต้อง 30 นาที แล้วถ้าหากฉันต้องการเวลามากกว่านั้นล่ะ? จากประสบการณ์ของเราแล้ว ระยะเวลา 30 นาทีนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดพบครั้งแรกกับทนายความ หากน้อยกว่านั้นทนายความอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมด หากมากกว่านั้นกรณีของคุณอาจจำเป็นต้องมีการทำงานในเชิงลึกมากกว่า หลังจากหมดเวลา 30 นาทีไปแล้วคุณสามารถซักถามกับทนายความต่ออีกได้

>>คลิกที่นี่เพื่อไปยังบริการปรึกษาทนายความ

ADS.

โฆษณาของผู้สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา 062-4436667