อาวุธปืน นับเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างสูง […]

อาวุธปืน นับเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างสูง จากสถิติการติดต่อกลับและยอดเข้าชมของเราของสำนักงานเรา วันนี้ กระผมจึงขอรวบรวมชุดคำถามและคำตอบ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องอาวุธปืน มาให้ทุกท่านคลายข้อสงสัยดังนี้ครับ

ใครสามารถมีอาวุธปืนได้บ้าง

ตอบ ใครก็ตามที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีและพกพาอาวุธปืน ทั้งนี้ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ ของ พระราชบัญญัติ อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

เราสามารถไปซื้อปืนแล้วจึงไปออกใบอนุญาติได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ ต้องขอใบอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนก่อน แล้วนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนเมื่อทำการ ซื้อปืนแล้วให้นำปืนดังกล่าวไปให้นายทะเบียนตรวจสอบก่อนแล้วจึงจะได้ใบอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืน

เมื่อมีใบอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนแล้วสามารถพกพาติดตัวไปได้ไหม

ตอบ ไม่ได้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องพกพาอาวุธปืนจะต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตให้บุคคลพกพาอาวุธปืนติดตัว เสียก่อน 

ขั้นตอน การขอมีอาวุธปืนถูกกฏหมาย ฉบับมนุษย์เงินเดือน บ้านอยู่ต่างจังหวัด

ชื่อของแต่ละใบอนุญาติคืออะไร

ตอบ  ป.1 คือ แบบคำร้องต่างๆ

ป.2 คือ ใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าซึ่ง อาวุธปืน

ป.3 คือ ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนส่วนบุคคล ให้มีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนสำหรับการค้า

ป.4 คือ ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ให้มีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บ ให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนชั่วคราว

ป.5 คือ ใบอนุญาตให้ทำประกอบซ่อมแซมหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า

ป.6 คือ บัญชีสำหรับลงรายละเอียดของอาวุธปืนซึ่งได้ทำ สั่ง นำเข้า มีหรือจำหน่าย ประจำสถานที่ทำการค้า

ป.7 คือ บัญชีสำหรับลงรายละเอียดของเครื่องกระสุนซึ่งได้ทำ สั่ง นำเข้า มีหรือจำหน่าย ประจำสถานที่ทำการค้า

ป.8 คือ บัญชีสำหรับลงรายการยอดอาวุธปืน เครื่องกระสุน ประจำเดือน

ป.9 คือ บัญชีสำหรับลงรายการละเอียดของอาวุธปืนซึ่งได้ประกอบซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ประจำสถานที่ทำการ

ป.10 คือ บัญชีสำหรับลงรายการยอดอาวุธปืนซึ่งได้ประกอบซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะของ ประจำเดือน

ป.11 คือ เรื่องขออนุญาต วัตถุระเบิด

ป.12 คือ ขออนุญาตนำอาวุธติดตัว

ป.13 คือ บัญชีรายการละเอียดวัตถุระเบิดประจำสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาต

ป.14 คือ บัญชีรายการละเอียดยอดวัตถุระเบิดประจำเดือน

เหตุจำเป็นในการขอมีและใช้อาวุธปืนมีอะไรบ้าง

ตอบ ใช้เพื่อการป้องกันตัวเอง และทรัพย์สิน, ใช้เพื่อการกีฬา, ใช้เพื่อการล่าสัตว์, เก็บเป็นที่ระลึก และพกชั่วคราว (สำหรับนักการฑูต และผู้ติดตาม) 

ถ้าต้องการพกพาอาวุธปืนต้องมีเหตุจำเป็นใดบ้าง

ตอบ ต้องป้องกันภัยอันตรายจากการถูกทำร้ายร่างกายและทรัพย์สิน, เพื่อป้องกันเงินหรือทรัพย์สินอันมีค่าซึ่งมีความ จำเป็นที่ต้องนำติดตัวไปด้วยในระหว่างการเดินทาง, มีตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบในทางราชการเกี่ยวกับการรักษา ความสงบของประชาชน, บุคคลที่ต้องจับกุม ปราบปรามผู้กระทำความผิด อารักขาบุคคลสำคัญ หรือรักษาทรัพย์สินสำคัญของ รัฐ, มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนบุคคล 

ขนาดของปืนที่ได้รับการอนุญาตให้พกพาติดตัว

ตอบ ปืนพกสั้นทุกชนิดยกเว้น .๑๑ นิ้ว และ .๓๕๗ นิ้ว 

อาวุธปืน

สามารถไปขอใบอนุญาตได้ที่ไหน

ตอบ แบบ ป. ๔ ไปขอยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักการสอบสวนและนิติการ 

ส่วนแบบ ป. ๑๒ ไปขอได้ที่ฝ่ายอำนวยการ ๕ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ณ สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ 

สามารถดาวน์โหลดแบบป. ๑ได้ที่ไหน

ตอบ http://cib.police.go.th/gun.php 

ในการขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนสามารถขอได้กี่ใบ

ตอบ หนึ่งใบเท่านั้น ต่อการขออนุญาตหนึ่งครั้ง

ติดต่อเราณัฐภัทร เฟิร์มได้ ที่นี่ หากมีข้อซักถามหรือต้องการบริการด้านกฎหมาย เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนหรือ ปัญหาอื่นใด เรายินดีบริการทุกท่านครับ – ทนายโอ

รับคำปรึกษากฎหมายติดต่อด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความประจำสนง.